Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

گزین های نهایی شهرداری زاهدان مشخص شدند

  • استاد پرویز بهادر زهی ریگی از نخبگان علمی و فرهنگی بلوچ عضو شوراهای دوره گذشته فوق لیسانس رشته ریاضی وگزینه دوم سیدالحسینی اهل شهر مرزی تایباد خراسان شورای شهر زاهدان به عنوان گزینه های نهایی شورای شهر زاهدان مشخص شدند.اگر در این انتخاب پای اعضای شورای شهراندکی بلغزد و هویت قومی خود را فدای ملاحظات دیگری کند مردم بلوچ قضاوت خوبی در مورد آنها نخواهد داشت .انتخاب شهردار غیر بلوچ تحقیر شهروندان بلوچ سراسر استان بلکه قوم بلوچ با هر ملیتی است.جناب مولانا عبدالحمید عازم سفر حج شده است.چنانچه ملاحظات شورای شهر پر رنگ تر از دیگر مصالح و منافع قوم بلوچ است پس بهتر است تا بازگشت ایشان صبر و تحمل به خرج دهند.با بازگشت ایشان تصمیمی منطقی تر و متناسب با 

    مصلحت قوم گرفته می شود.


      

No comments:

Post a Comment