Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فشار رفسنجانی به خامنه ای؛ جام زهر آنقدرها هم تلخ نیست

  • رفسنجانی باز هم خامنه ای را برای سرکشيدن جام زهر اتمی تحت فشار گذاشت و گفت: پس از قطعنامه آتش بس سران سه قوه به همراه حاج احمدآقا نزد امام رفتيم که با تشريح وضعيت، امام به ما گفتند شما بيانيه داده و قطعنامه را بپذيريد ولی ديدند که اين کار ما نيست و خود ايشان آن بيانيه را داد و به جام زهر تعبير کردند؛
    البته ايشان پس از مدتی به من گفتند اگر که در آن دوران، آن جام زهر تلخ بود ولی امروز شيرين است.

No comments:

Post a Comment