Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حربه هـای ضدبشـری فاشيسـم تماميـت خـواه پارس در بلوچستــــان اشغالــی قسمــت ســوم , محمــد کريــم بلـــوچ

تجزيـه و تقسيــم بلوچستــــان پهنــاور که بر اساس طرح ضدبشــری استعمـار پيـر انگليـس در جنـوب آسيـا به رهبری ژنرال فردریک گلداسمیت ( ۱۸۷۱ ) و هنري مارتيمر ديورنـد ( ۱۸۹۳ ) آغاز شـد به وسيله عوامل منطقه ای آنان ادامه يافــت.

ژنرال گلد اسميت و ديوررند با همدستی خائنانه ناصرالدين شاه سفاک و عبدالرحمن خـان افغان زخـمـی عميق برسرزميــن بلوچستــــان وارد کردنـد. زخمـی که پايه ديوار استبـداد و سيم خاردار خونيـن فاشيستهای پارس برآن نهاده شده است. زخمـی عميــق که گلزميـن ما را به سه قسمت بلوچستـــان غربی، بلوچستــــان شرقــی و بلوچستــان شمالی تقسيـم کــرد. بخش غربی گلزميـن را ناصرالدين شاه گجــر( قاجــار ) چند صباحی به اشغـال خود در آورد، بخش شرقی آن که «بريتيــش بلوچستــــان» نام گرفـت زير سيطــره مستقـيـم استعمـار فـرسـوده و روبه زوال بريتانيا در آمـد و بخـش شمالی وطـن ما به افغانستان الحاق شد.

پس از تاسيـس کشـورهای قلابـی ايـران و پاکستـان ملتهـای ستمـگر پارس و پنجابـی برای تامين منافـع خود نقـش استعماری انگليـس را بمراتب وحشيانه تـر ازاشغالگران انگليسـی ادامه دادنـد. مـردم بلـوچ، هويـت ملی بلــوچ، زبان بلوچی و سرزميـن بلوچستــــان بطـور سيستماتيـــک در معرض هجـوم فاشيستی و سياست های ضدبشــری اشغالگــران ددصفت پنجابــی و تماميـت خواهان پارس قـرار گرفـتنــد.

تجـزيه و تقسيــم بخشهـای وسيعــی از بلوچستــان اشغالی و الحاق شان به فـراه، پشتونستـان، پنجاپ، سنـد، خراسـان ، کرمان و در نهايــت هرمزگان کـه بوسيله اشغالگـران صورت گرفتـه اسـت عملـی ضدبشری و بر خلاف مصلحت ملـی و منافع ملت بلــوچ است
.
اگرچـه اشغالـگران کينه تــوز و فاشيستهـــای تماميت خـواه سرزميــن بلوچستـــان ر ا بارها تجـزيـه و تقسيـم کرده و تا بحال از هيچ اقـدام بلوچ ستيزانه ای نگذشته انـد اما بدليل شکست طرحهـای ضدبشری شان و بدليل رشـد آگاهی ملی در بلوچستــــان غريزه کينه توزی بالفعل و دشمنی شان با ملــت بلوچ بمراتـب شديد تر از قبــل شده اســـت. چيـزی کـه درعملکـرد وحشيانــه مهمانان ناخوانده وسبعيت نامحدود اشغالگـران درسراســر بلوچستــان اشغالــی آشکـار اسـت.

با توجه به شکسـت فاحـش پروژه کشـور سازی ( ايران سازی ) و ملت سازی ( ملت ايرانی ) بر دريايی از خون بلوچ، عرب، کورد، تورک آذری و تورکمن و سياست نافرجام آسيميلاسيون، فاشيستهـای بی تمدن پارس می خواهند به هـر قيمت که شده حتی با نابودی فيزيکی بيشماران انسانِ بيگناه رؤيای تبه کارانـه، جاهــلانه و فاشيستـی « ... بدين بوم و بر زنـده يک تـن مبــاد » را عملـی کننــد تا غرايز کينه تـوزی، انتقامجويی، تماميت خواهـی و زياده طلبـی خود را ارضــاء کننــد

ازرضا ميرپنجِ اصطبلدار گرفته تا خامنه ای نمک نشناسِ سفاک، از اشغالگر وحشی جهانبانی گرفته تا شوشتـری، از ساواک شاه گرفته تا ساوامای شيخ، ازقلمبــر و رادان جنايتکار گرفته تا باندهای تبه کار زابلی، از اوباشان فرقه ای صفوی صفت گرفته تا سپاه مافيايی، از اطلاعات هروئين فروش رژيم گرفته تا مرصاد خون آشام، از فاشيستهـای مرکز نشين گرفته تا آسيميلـه شدگان بخت برگشته دشمنی و کينه توزی حيوانی خود را بر عليـه بلــوچ و بلوچستــــان با قساوتِ خاص خـود نمايان کرده انـد.

فاشيسـم پارس بی نهايت تبه کار و تمدن ستيــز اسـت. تولد، حيات و بقـای اين پديده شوم ( فاشيســم پارس) با اشغال سرزمين های ملل غير پارس ، دشمنی با هويـت ملی غير پارس ها، کينه توزی با زبانهای ملی ملل در بنـد، غارتگـری، چپاول، کشتـار و اعدام، شکنجه و زندان، دروغ و ريا، تماميت خواهی، غصب حقوق ديگران، دزدی و فساد، فرقه گرايی و خرافات گره خورده اسـت.

فاشيسم بدور از تمــدن پارس مکارانه و با حرص و آز به سرزمين اجدادی ما بعنوان « گوهـر زير خاکـی» ، « گنـج پنهـان ايران»، « هندوستــان کوچـک» و «سرزميـن امکانـات» می نگرد و برای غصـب هميشگی آن به بلوچ ستيزی جنون آميزی روی آورده اسـت. کشتار بيرحمانه مردم بلوچ به اشکال گوناگـون وگسيـل برنامه ريزی شده اشغالگران همچون مور و ملخ از « بــلاد فـــارس» به شهرها ی زرخيـز و مناطق حاصلخيـــــز بلوچستــان در اين راستــا ســت. غصب سرزميــن بلوچستــــان، غارت منابــع و معــادن ما، سياست ضدبشــریِ آسيميله کردن بلوچ و ادامه اشغـال بلوچ گلزميــن از جمله اهــداف مشتــرک اشغالگران اسـت.

در تجزيـه و تقسيــم بلوچستــــان غربی توحــش را بدانجـا رسانـده انـد که يک بانـد اشغالگـر نظـر می دهـد که اگـر استـان « سيستـان و بلوچستــان » را به دو قسمـت سيستـان و مکــران تقسيــم کننـد به نفـع شان است.
ديگری با طرح تقسيـم بلوچستــــان به سه قسمـت سيستان، مکـران و سـرحـد با باند اول شيادانه به جـر و بحـث می پردازد.

باند سومـی که چند نـفر آسيميلـه شدهً از خود بيگانه و مـزدور وطـن ( بلوچستــان ) فـروش را هم به يدک می کشـد هر دو باند را هشدار می دهــد که راه حلهای آنان مشکلات اشغالگران را بطور ايده آل جوابگو نيست. بنابراين نقشه بلوچستــــان را جلوی خود گذاشته با يک ماژيک سياه سه خط موازی بر آن رسم کرده و قلدرانـه اعلام می کنـد که تقسيــم بلوچستــان به چهار قسمت جوابگوی کل مسائل اشغالگــران است.

يک قسمـت را با مرکزيت حسيــن آبــاد ( زابل) استـان سيستـان خواهنــد ناميــد، بخش ديـگر را استان سرحـد، سومی را مکران و چهارمی را استان ساحلــی خواهنـد ناميــد !
تکه پاره کـردن بلوچ گلزميــن، غصب منازل مسکونـی و زمينهـای کشاورزی متعلق به مردم بلوچ، اعمـال زور، جهالـت آشـکار، نقـض حقـوق بشــر، کشتـار و اعـدام، عـدم احتـرام به ارزشهـای انسانی، تماميــت خواهـی، عقب ماندگی فرهنگــی، فرقــه گـرايی، بيگانگـی با اصــل احتـرام متقابـل، لگــدمال کــردن حقـوق ديگـران و دوری از متمــدن زيستــن را

دربرخـورد با ملــت بردبار بلــوچ ازافتخـارات خـود می داننــد. در عين حال جاهلانــه و طلبکارانه ادعــا دارنــد کــه « تمـدنی کهــن وفرهنگــی پيشرفتــه » دارنـد! اگرچـه اشغالگــرانی بيش نيستنــد امـا با کمـال وقاحــت، کينه تــوزی حيوانـی و در قعــر جهالـت در کاخهـای فسـاد خود نشسته طرح پشت طرح ارائه می دهنـد. بدون آنکه حتی ازملــت بلـــوچ پرسيده شـود در باره آينـده سرزميـن بلوچستــــان تصميـم می گيرند، آنرا تکه پاره ميکننـد تا راحت ترکنتـرل و غارت کننــد.


دشمنــی با نام تاريخــی بلوچستــانفاشيسـم پارس و باندهای بلوچ ستيـــز وابسته به آن که رؤيای از بين بردن نام تاريخــی بلوچستــان و تقسيـم بلوچ گلزميــن را در کله های پوک خــود می پروراننــد هرکدام برای خود دفتر و دستکی براه انداخته و در دشمنی با ملت بلــوچ و اجرای سياستهای فاشيستی با يکديگـر مسابقه گذاشته انـد. بـا شکســــت پــروژه « استـان هرمـزگان » بعنوان يک واحـد سياسی و جغرافيايــی توطئـه شــوم تقسيــم « استان سيستـان و بلوچستــان» را باز هـم زمزمــه کـردنـد. با گذشـت زمان مشخـص شــد که حتی برداشتــن نام تاريخـی بلوچستــــان را هم تمــدن ستيــزانه و جاهــلانه طرح ريــزی کرده انـد
.
فاشيسـم پارس با دادن نقشـی خائنانـه به حاتـم ناروئی هم اکنـون پروژه تجزيـه وتقسيــم بلوچستــان را به پيـش می بـرد. همچنيـن بر خـی از نمايندگـان انتصابــی مجلـس آخـونـدی شانـه به شانـه فاشيستهـای خـون آشـام مـرکـز به دشمنـی با بلــوچ و بلوچستــــان برخاسته انـد تا نوکـری خـود را به خامنـه ای دودزده ثابت کننـد
.
بنا به اخبار منتشــر شــده در سال گذشته فاشيسـم حاکـم در صدد است تا با اجرای طرحــی بلـوچ ستيزانه و ضدبشــری « استان سيستـان وبلوچستــــان» را به چهار قسمـت تقسيم کنـد تا راحت تر به اهداف شــوم خود دســت يافتـه و غرايــز تماميــت خواهـی و زياده طلبـــی اشغالگـران را ارضـاء کنـــد.

تجزيه و تقسيـم مجـدد بلوچستــــان اشغالی صرفا تاميـن کننـده منافــع اشغالگـران است. یکی از اهـداف شـوم و مشترک توطئه هـای حکومتی برداشتن نام تاريخـی بلوچستــــــــان از کاغذپاره های اداری است.
فاشيسم کـور پارس که پس از روی کار آمـدن ولايــت سفيــه و آخوندهای شيـاد با خرافات فرقـه ای جمکــرانی آميخته شـده اسـت گـوی سبقـت را در بلـوچ ستيـزی از جنايتـکاران جنـگی پنجابی هـم ربوده اسـت و با بکارکيری افرادی بلــوچ فروش مانـنــد دهمـرده وحاتم « نارويـی » می خواهــد تيشـه به ريشـه هويت ملــی
بلــوچ و بلوچستــان بزنـد
حاتم نو شيعـه را که اسم فاميلــی « نارويی » را به يـدک می کشـد و جفت دستانش تا کتف در خــون نارويی هـا ، شيهکـی ها و بامری های جنـوب کرمـان ( مناطق الحاقی) آغشتـه اسـت حالا به جان کل ملـت بلوچ انداخته انـد. نقـش حاتم «نارويـی» در قتل مرحـوم نظرخـان نارويـی و تفرقه افکنــی بين بلوچهـا در مناطق الحاقی به کرمان، کينه توزی نسبـت به ملـت بلـوچ و زبان بلـوچـی، دعوت کردن مرحــوم عيد محمـد بامـری به مذاکـره و قتــل ناجوانمردانـه وی ، شعلـه ور ساختـن جنگهـای قبيلـه ای و هزاران بـلـوچِ مناطق الحاقی را در فقـر نگهداشتـن فاکتهايی هستنـد که سرسپردگی او را به خامنـه ای شيـره ای و مافيـای حاکـم نشان می دهنـد. حاتـم نارويـی نوکر حلقه بگـوش خامنه ای بلوچ کـُـش همگام با فاشيستهای پارس ماموريتِ برداشتنِ نام تاريخــی بلوچستــان را به گردن گرفتـه است. غافل از آنکه سرزميـن بلوچستـــان اسکندرها ، تيمورها، ناصرالدين شاه ها و ميرپنج ها بخود ديده و نابود نشـد
.
يقينـا شيادانـی چون خامنه ای خون آشام و شاگردان سر سپــرده اش مانند شهرياری خونخوار، دهمـرده بلــوچ فروش و حاتم بظاهـر نارويی ره بجايی نخواهـنـد برد. ملت بلــوچ و بلوچستــان به برکـت خـون بيشماران شهيــد راه استقلال و در نتيجـه مبارزات ملـی طولانــی از اين آزمايش خونيـنِ تاريخـی سربلنـد بيـرون خواهـد آمـد. افرادی مثل شهرياری بی فرهنگ، حاتم بلــوچ فـروش و دهمــرده فالانژ بعنوان خائـن به ملت بلـوچ و بلوچستــــان تا ابــد مورد نفريـن قرار خواهند گرفــت
.
ادامه دارد
پروشـت ءُ پروش باتنـت ايران ءُ پاکستـان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلـوچستــــــــان

محمــد کريــم بلـــوچ
پانزدهم فـوريـه ۲۰۱۳

http://baluchistan47.blogspot.no/2013/02/blog-post_15.html

No comments:

Post a Comment