Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر بلوچستان درمورد اعدام پنج شهروند بلوچ در کرمان‎

کمیسیون حقوق بشر بلوچستان اعدام پنج نفر از جوانان بلوچ تحت اتهامات ساختگی و واهی (شهر کرمان ، روز پنجشنبه 31 ژانویه2013) را بشدت محکوم می کند.
 
حکومت حاکم بر ایران باری دیگر با اعدام جوانان بلوچ از طایفه شه بخش و نوتی زهی (نظر شه بخش فرزند الله داد، نعمت الله شه بخش فرزند اسد، عبدالله شه بخش فرزند ولی محمد، عبدالرحمن شه بخش فرزند یوسف و صالح نوتی زهی)در تبعید نشان داد که به هیچ عنوان اهمیتی برای انسان و انسانیت قائل نیست و اقلیت بلوچ همواره از تبعیضات قومی و مذهبی در رنج بوده و حاکمان ایران با زندانی کردن ، شکنجه ، اتهامات و اعترافات ساختگی و نسل کشی شهروندان بلوچ بصورتی بیسابقه موج جدیدی از خفقان و سرکوب را آغاز کرده اند.

کمیسیون حقوق بشر بلوچستان از آقای احمد شهید و همه سازمانهای حقوق بشر ، جامعه جهانی و بشردوستان می خواهد برای بازداشتن حاکمان ایران از ادامه جنایت علیه بشریت اقدام عاجلی اتخاذ نمایند.
کمیسیون حقوق بشر بلوچستان

یکم فوریه 2013

No comments:

Post a Comment