Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بورس اروپا سقوط کرد


واحد مرکزی خبر: در پی نومیدی سرمایه گذاران از اعلام طرحهای بانک مرکزی آمریکا در تقویت اقتصاد این کشور ، ارزش شاخص سهام در معاملات روز پنج شنبه بورس اروپا سقوط کرد .

در بحبوحه هشدارهای جدی درباره خطرات پیش روی کاهش رشد اقتصادی و نیز بحران بدهی منطقه یورو ، ارزش شاخص سهام در بورسهای اروپایی کاهش یافت .

شاخص فوتسی صد دربورس لندن با 2 و 62 صدم درصد کاهش به 5 هزار و 156 صدم واحد رسید.

شاخص دکس سی فرانکفورت نیز با سه و 22 صدم درصد کاهش به 5 هزار و 258 و 42 صدم واحد رسید و در پاریس نیز شاخص کک 42 و 66 صدم درصد کاهش یافت و به 2 هزار و 857 و86 صدم واحد رسید .

گزارشها از مادرید نیز از کاهش 2و43 درصدی شاخص ایبکس بورس مادرید و رسیدن آن به 8 هزار و 11 ممیز یک دهم واحد حکایت دارد .

شاخص فوتسی میب میلان نیز 3 و 2 صدم درصد کاهش یافت و به 13 هزار و 692 واحد رسید .


No comments:

Post a Comment