Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شرکت گاز با اینکه تاکنون فقط به بلوچستان "ایرانشهر" رسیده در سربرگ های خود با حذف نام بلوچستان نوشته است:


شرکت گاز با اینکه تاکنون فقط به بلوچستان "ایرانشهر" رسیده در سربرگ های خود با حذف نام بلوچستان نوشته است: سیستان
این هم برای کسانی که باور نداشتند کاسه ای زیر نیم کاسه است.
بیدار باشید ای مردم بلوچ. دشمنان برای حذفمان کمر بسته اند.

Foto: ‎شرکت گاز با اینکه تاکنون فقط به بلوچستان "ایرانشهر" رسیده در سربرگ های خود با حذف نام بلوچستان نوشته است: سیستان
این هم برای کسانی که باور نداشتند کاسه ای زیر نیم کاسه است.
بیدار باشید ای مردم بلوچ. دشمنان برای حذفمان کمر بسته اند.‎

No comments:

Post a Comment