Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Nabi Dehghan نظام تصمیم دارد از نمایندگان مجلس (مثل دکتر نعیمی فرد)، علما و روشنفکران بلوچ برای پیشبرد پروژه تقسیم بلوچستان استفاده کند.نظام تصمیم دارد از نمایندگان مجلس (مثل دکتر نعیمی فرد)، علما و روشنفکران بلوچ برای پیشبرد پروژه تقسیم بلوچستان استفاده کند. به همین دلیل آقای پرویز بهادرزهی در ندای زاهدان زیرکانه به مخالفان تقسیم بلوچستان حمله می کند و شخصی ناشناخته بنام دکتر عیسی کهرازهی دروب سایت بدنام و ضد بلوچ اطلاعات سپاه پاسداران (زاهدان پرس) در مقاله ای تحت عنوان "مزایای تقسیم استان سیستان و بلوچستان چیست؟" می نویسد: " نمایندگان استان سیستان و بلوچستان خصوصا نمایندگان جنوب استان که از مرکز فاصله دارند،چندین بار طرح تقسیم استان را مطرح کرده اند. اگر با در نظر گرفتن حفظ قومیت ها،نام ها و …. این تقسیم بندی انجام شود، استان سیستان و بلوچستان از این وضع نابسامان نجات پیدا میکند. منتقدین تقسیم استان س و ب به سه استان،نگران از حذف نام بلوچ و بلوچستان هستند.اما اگر این تقسیم بندی بنابرآنچه گفته شد کارشناسی شده باشد نه تنها نام هیچ قوم و منطقه ای حذف نمیشود بلکه تقسیم عادلانه بودجه،عمران،امنیت،زیباسازی شهرها،ایجاد شغل،از بین بردن فقر و … "
بعقیده من نقشه نظام بر مبنای استراتژی "ردگم کردن" و آدرس عوضی دادن است ، یعنی ما را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شویم. یعنی اینگونه وانمود می کنند که دغدغه اصلی مردم بلوچ "حذف نام بلوچستان" است و نه تقسیم آن. در نتیجه اگر بلوچستان به چند استان تقسیم شد و نام بلوچستان را بر یکی از آن "تکه ها" گذاشتند، ما بلوچها باید با رضایت و "گـَـل و شادان" 
ناچ (یعنی رقص) بکنیم. باید در مقابل این نوع نقشه های ضدبلوچ هشیار و آگاه باشیم.


No comments:

Post a Comment