Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

‫#‏سپاه‬ سلمان سیستان و ‫#‏بلوچستان‬ در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 94 اعلام کرد


‫#‏سپاه‬ سلمان سیستان و ‫#‏بلوچستان‬ در تاریخ چهارشنبه 25 آذر 94 اعلام کرد که:
از مهرماه امسال تا کنون یعنی در ظرف کمتر از دو ماه 4400 دانش آموز که 2717 نفر آنها ‫#‏دختر‬ بودند را به اردوی راهیان نور برده و ضمن بازدید از مناطق عملیاتی به آنها بسته های فرهنگی داده اند!
آنچه در این اطلاعیه جلب توجه می کند:
1. صرف میلیون ها تومان فقط در مدت کمتر از دو ماه برای اعزام دانش آموزان به اردو راهیان نور
2. نزدیک به دو سوم این دانش آموزان اعزامی سیستان و بلوچستان دختر هستند.
3. سپاه برای این دانش آموزان فعالیت های فرهنگی (تو بخوان مذهبی) گذاشته است.
به نظر شما چرا سپاه پاسداران باید همچنین هزینه های هنگفتی را برای دانش آموزان استان سنی نشین بلوچستان و خصوصا دانش آموزان دختر هزینه کند؟! آیا به نظر معقول تر نمی آید که به جای این هزینه های هنگفت ساختار شکن، به وضعیت ‫#‏مدارس_کپری‬ ، دانش آموزان بازمانده از تحصیل و ...رسیدگی کنند؟! آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟! وظیفه خانواده ها در قبال فرزندانشان چیست؟!

No comments:

Post a Comment