Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در ترکیه یک فساد مالی افشا شد.


در ترکیه یک فساد مالی افشا شد. رسانه ها در این افشاگری نقش اساسی داشتند. پلیس بدون توجه به جایگاه آقازاده ها برخی از آنان را بازداشت کرد، هر چند تاوانش را با برکناری برخی از نیروهایش داد. دادگاه با عزمی راسخ پرونده این فساد را به جریان انداخت. سه وزیر متهم به فساد استعفا دادند. کابینه اردوغان فروریخت و وی 10 وزیر کابینه را تغییر داد. موقعیت حزب حاکم در انتخابات آینده تا حد زیادی متزلزل شد. مردم ترکیه به خیابانها ریختند و به این اقدامات هم راضی نیستند. پس لرزه های این رسوایی همچنان ادامه دارد.

منظوری نداشتم، همینجوری توی خبرها اینها رو خونده بودم گفتم شاید برای شما هم جالب باشه.
5Gilla ·  · 

No comments:

Post a Comment