Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعدام یکی از زندانیان سیاسی تبعیدی هموطن بلوچ در زندان همدان - Execution of one more Baloch political prisoner, Ayoub Bahram Zahi, in Hamedan prison by Mullah regime of Iran.26.10.2013

 • اعدام یکی از زندانیان سیاسی تبعیدی هموطن بلوچ در زندان همدان

Execution of political prisoner, Ayoub Bahram Zahi, in Hamedan prison by Mullah regime of Iran.26.10.2013

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که به زندان همدان تبعید شده بود در همانجا به دار آویخته شد .
روز شنبه ۴ آبان ماه شهید راه آزادی مردم ایران ایوب بهرام زهی ۲۹ ساله همزمان با اعدام های انتقام جویانه در زاهدان، در زندان همدان به دار آویخته شد اما نام وی را جزء اعدام شدگان زندان زاهدان اعلام کرده اند.
شهید راه آزادی مردم ایران ایوب بهرام زهی بهار ۱۳۸۹ در راسک دستگیر شد و ۱۴ ماه او را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف علیه خودش نمایند.سپس او را به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند اما در جریان اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی نسبت به برخوردهای غیر انسانی و شرایط قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان او را به زندان همدان تبعید نمودند ، تا اینکه روز شنبه ۴ آبان ماه وی را به دار آویختند.
علاوه بر جانباخته راه آزادی ایوب بهرام زهی ، یکی از روحانیون اهل سنت به نام مولوی سلمان میایی که مشغول تدریس علوم دینی در چابهار بود و در زمستان ۱۳۸۹ دستگیر شده بود ، روز شنبه در زندان خرم آباد به دار آویخته شد. او در زندان زاهدان زندانی بود و در جریان اعتراضات گسترده زندانیانی سیاسی وی را به زندان خرم آباد تبعید نمودند و روز شنبه او را در خرم آباد به دار آویختند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام انتقام جویانه و کینه توزانه زندانیان سیاسی بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی در دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۸ آبان۱۳۹۲ برابر با ۳۰ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
  اعدام یکی از زندانیان سیاسی تبعیدی هموطن بلوچ در زندان همدان

  Execution of baloch political prisoner, Ayoub Bahram Zahi, in Hamedan prison by Mullah regime of Iran.26.10.2013

  بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که به زندان همدان تبعید شده بود در همانجا به دار آویخته شد ....
  روز شنبه ۴ آبان ماه شهید راه آزادی مردم ایران ایوب بهرام زهی ۲۹ ساله همزمان با اعدام های انتقام جویانه در زاهدان، در زندان همدان به دار آویخته شد اما نام وی را جزء اعدام شدگان زندان زاهدان اعلام کرده اند.
  شهید راه آزادی مردم ایران ایوب بهرام زهی بهار ۱۳۸۹ در راسک دستگیر شد و ۱۴ ماه او را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف علیه خودش نمایند.سپس او را به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند اما در جریان اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی نسبت به برخوردهای غیر انسانی و شرایط قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان او را به زندان همدان تبعید نمودند ، تا اینکه روز شنبه ۴ آبان ماه وی را به دار آویختند.
  علاوه بر جانباخته راه آزادی ایوب بهرام زهی ، یکی از روحانیون اهل سنت به نام مولوی سلمان میایی که مشغول تدریس علوم دینی در چابهار بود و در زمستان ۱۳۸۹ دستگیر شده بود ، روز شنبه در زندان خرم آباد به دار آویخته شد. او در زندان زاهدان زندانی بود و در جریان اعتراضات گسترده زندانیانی سیاسی وی را به زندان خرم آباد تبعید نمودند و روز شنبه او را در خرم آباد به دار آویختند.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام انتقام جویانه و کینه توزانه زندانیان سیاسی بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی در دادگاه جنایی بین المللی است.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
  ۸ آبان۱۳۹۲ برابر با ۳۰ اکتبر۲۰۱۳

  گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
  دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون
  کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
  سازمان عفو بین المللVisa mer

No comments:

Post a Comment