Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

رژيم ضدبشری آخوندی 13زندانی از جمله 3زن را در زندانهای اروميه و گوهردشت کرج بدار آويخت.

 • ۱۳اعدام جنايتکارانه از جمله ۳زن در اروميه و گوهردشت کرج

رژيم ضدبشری آخوندی 13زندانی از جمله 3زن را در زندانهای اروميه و گوهردشت کرج بدار آويخت. 

11زندانی از جمله دو زن در يک اعدام جمعی در زندان اروميه حلق آويز شدند. تعدادی از اعدام شدگان کرد بودند. 

رژيم آخوندی هم چنين دو زندانی را در زندان گوهردشت کرج حلق آويز کرد. يکی از اعدام شدگان ميترا شهنوازی نام داشت و مدت 11سال در زندان بود. 

بنا به اخبار منتشر شده ميترا شهنوازی هنگام اعدام به شدت بيمار بود. وی به جرم دفاع از ناموس خود يک مأمور جنايتکار نيروی انتظامی را به هلاکت رسانده بود.


  ۱۳اعدام جنايتکارانه از جمله ۳زن در اروميه و گوهردشت کرج

  رژيم ضدبشری آخوندی 13زندانی از جمله 3زن را در زندانهای اروميه و گوهردشت کرج بدار آويخت. 

  11زندانی از جمله دو زن در يک اعدام جمعی در زندان اروميه حلق آويز شدند. تعدادی از اعدام شدگان کرد بودند. ...

  رژيم آخوندی هم چنين دو زندانی را در زندان گوهردشت کرج حلق آويز کرد. يکی از اعدام شدگان ميترا شهنوازی نام داشت و مدت 11سال در زندان بود. 

  بنا به اخبار منتشر شده ميترا شهنوازی هنگام اعدام به شدت بيمار بود. وی به جرم دفاع از ناموس خود يک مأمور جنايتکار نيروی انتظامی را به هلاکت رسانده بود. 

No comments:

Post a Comment