Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه همبستگی جبهه با ملت قهرمان بلوچ

فرزندان قهرمان ومبارز ملت عظیم بلوچستان؛ جنایت دیروز 26.10.2013 رژیم جنایتکار واشغالگر فارس علیه فرزندان بیگناه ملت شما واعدام دسته جمعی 16 نفر از زندانیان سیاسی بلوچ در مقابل کشته شدن دژخیمانش بدست مبارزان استقلال طلب؛ جنایتی بزرگ است ضد بشریت که حاکمان نظام ایران ودر رأس آنها جنایتکار خون آشام خامنئی ورئیس دست پردورده اش حسن روحانی باید پاسخ آنرا در دادگاه عادل جنایات بین المللی دهند. مبارزان قهرمان بلوچ؛ ملت عرب احواز وتمامی ملل تحت ستم در ایران همه در کنار شما در صفی واحد ایستاده اند واین جنایات رژیم را که قبلا در همه مناطق ملل غیر فارس انجام شده؛ پاسخش را ملتها با تمام توان در آینده خواهند داد وما مبارزه خود را در کنار مبارزه شما می دانیم برای پیروزی هرچه زودتر ملتهای ماعلیه جنایتکاران ودژخیمان نژادپرست واشغالگر حاکم؛ وجبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب أحواز متعهد می شود که تا رسیدن به این پیروزی وآزادی ملت عرب احواز در همکاری با ملتهای دیگر تحت ستم مبارزه را ادامه خواهیم داد بأمید روزی که همه ملتها پیروز از اشغال این امپرواطوری پوسیده آزاد وسرنوشت خود را با استقلال کامل بدست آورند. جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز(جاد) ‏2013‏/10‏/27 http://baluch.us/?p=2335#7vw4DFsK58M2ZzKY.99

No comments:

Post a Comment