Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

کارخانه جات توليدى فارسى سازى -- بہ قلم : باھوٹ مکرانى

ھشتادوچند سال ظلم وتحقيرزبان وفرھنگ ملت بلوچ دربلوچستان غربى و شصت وچند سال در بلوچستان شرقى.

ميگويند: براى ازبين بردن تدريجى ملتى بعضأ احتياج نيست که به توپ وتانک ولشکرکشى وکشت وکشتارمتوصل شويد٬فقط کافى است که زبان وفرھنگ وياھمان ھويت که ھستى وجودى آن ملت است را از بين ببريد.

فرض کنيد کہ تاچند روزديگردرجھنمى بنام کشورايران اول ماه مھراست وآغازگشايش مدارس ٬ طبق معمول ھر ساله در اين روزدوباره زنگ خطر نابودى زبان وفرھنگ بلوچى باگشايش مدارس ابتدايى وتحصيلى آغاز ميشود٬ وکودکان ونوباوگان بلوچ بجاى ياد گيرى زبان مادرى خود٬مجبوربه يادگيرى زبان اشغالگران سرزمين خود ميشوند٬دوباره پرچم اِشغالگران به علامت پيروزى بر سرزمين اِشغالى بلوچستان حتى در مدارس کپرى وگِلى بدون سقف نيز به اھتزاز درخواھد آمد ودوباره باسرودھايى غيرواقعى وساختگى بازبان ھمين بيگانگان ٬براى اولين بارترس و وحشت را برمغزپاک کودکان بلوچ حک ميکنند٬ودرابتداى قدم به مدرسه ٬با تحميل به يادگيرى زبان غير مادرى خود٬ به کودک بلوچ مي آموزند که برده ايى بيش نيست وآنچه که اشغالگران سرزمينش ميگويند وميخواھند بايد انجام دھد وياد بگيرد.
 
 
بله ھشتادوچند سال ازاشغال سرزمين بلوچستان غربى ميگذرد٬وھمينطورھشتادوچند سال استکه ملت بلوچ ازآموزش زبان بلوچى محروم مانده است وبدبختانه دراثرجبروظلم وتحميل وتحليل در زبان وفرھنگ اشغالگران ٬اين سرزمين به اندازه ھشتادوچند سال زبان وفرھنگ اصيل بلوچى خودرا از دست داده است ياعقب مانده است٬ ودرعوض زبانى اجبارى وبيگانه را باتوپ وتانک وسرنيزه وبا ھزاران دروغ وحيله وتزوير به خوردش داده و ميدھند.
تاکنون به ھمان اندازه که شوينيسم ويرانگرفارس موفق به تحميل زبان وفرھنگ خودبر ملتھاى ديگر شده است به ھمان اندازه زبان وفرھنگ ديگر ملتھايى از قبيل بلوچ٬کرد٬ترک ٬عرب٬ترکمن را ازبين برده است٬که در اين مورد ميتوان گفت که جنايتى ھولناک نسبت به اين ملتھا روا داشته است.
واقعيت اينستکه کودک بلوچ درھمان ابتدا بجاى يادگيرى زبان مادرى خود٬ بہ اجبارزبان اشغالگران سرزمين خود را مى آموزد کہ اين امرباعث شدہ نه تنھا ازشناخت تاريخ وفرھنگ وزبان وغيره خود محروم بماند بلکه به اجبارتاريخ وادبياتى سرتاسر جعلى ودروغ را ياد ميگيرد که درآينده نه تنھا مشکل گشاى مسايل اجتماعى ٬سياسى٬ تاريخى٬وفرھنگى اونخواھد شد بلکه خود به معضلى بى محتوا وعارى ازارزش تبديل ميشود٬خصوصأ زمانيکه درکلاسھاى بالاتر به اين حقيقت پى ميبرد که تمام مثلا اين تاريخ ۲۵۰۰ساله و قھرمانان دروغين وداستان سازى ھا ووقايع تاريخى جعلياتى بيش نبوده است.
درھمين راستا کودکان بلوچ ٬کرد٬تورک ٬عرب.٬ترکمن٬بعدھا که به سن وقدرت تشخيص ودرک وسؤال ميرسند ٬حتمأ از خودسؤال خواھند کرد که چرا ميبايست قھرمانان داستانھاى ساختگى وجعلى بيگانگان اشغالگررا قھرمانان خود بدانند؟ويا مثلا چرا تاريخ بربريت چندھزارساله ديگران را که ھيچ ارتباطى با ملت بلوچ نداشته و ندارد را تاريخ خود بدانند؟ويا چرا شاعران ومديحه سرايان دربارى فارسھا راشاعران خود بدانند؟ وياچرا سرودھاى بى محتواى ايران پرستى نامقدسانه را مقدس بدانند؟
مطمعنأ با رشداين کودکان به ھمين مدارج جبرى وبالاتر٬ روزى ازخودسؤال خواھند کرد که مثلادرعرض اين ھشتادو چند سال که بلوچستان غربى به اشغال ھمين ايران رضاخان قلدرساخته شده درآمده است٬ تابحال غيرازبدبختى وفلاکت وحکومت نظامى وگرسنگى وازدست دادن زبان وفرھنگ بلوچى وغارت اموال دريايى وديگر داشته ھاى سرزمين بلوچستان ٬چه چيزى نصيب سرزمين اشغال شده بلوچستان وملت به بردگى گرفته شدۀ بلوچ شده است؟

پس امروزخيلى عجيب بنظرنمى آيد که اين کارخانه فارسى سازى درکجا ودرچه مکان ومحلى به کارخود ادامه دھد٬ مثلا در کپرى بدون ھيچ امکانات تحصيلى ويا کناردرخت بى آب وپژمردۀ کھورى ويا يک اتاق گلى بدون سقف باشد ٬بنظر اين اشغالگران ٬مھم يادگيرى اين زبان و فرھنگ اجبارى فارسى است که ھرچه زودتر وبھترياد گرفته شود٬وگويا بھترين راه براى ياد گيرى زبان وفرھنگ اين اشغالگران اين است که ابتدا زبان وفرھنگ مادرى خود را فراموش کنيد!!.

بله عزيزان خواننده : چه کسى گفته است که شوينيسم فارس دربلوچستان کارخانه جات توليدى ايجاد نکرده اند؟ اين حکومتگران ھشتادوچند سال استکه يکى از بزرگترين کارخانه ھاى فارسي توليد کن يا فارسى سازى را نه تنھا دربلوچستان بلکه در تمام سرزمينھاى اشغالى مانند الاحواز٬ترکمن صحرا٬آذربايجان جنوبى٬کردستان ايجاد نموده اندونيزباسرعت تمام فرھنگ٬زبان٬قانون٬مذھب٬تاريخ وخلاصه ھمه چيزخودرا جبرأ وقھرأ به خوردمان ميدھند که ھرچه زودتر مانند آنھا فارسى شويم وآنچه خود ازفرھنگ وزبان داريم فراموش کنيم٬براى اين حکومتگران چه فرق ميکند که کودک بلوچ به شام شب ھم محتاج باشد ويادرتابستان وزمستان لباس مناسبى برتن وکفشى درپاى زخمى شده اش نداشته باشد.
آنچه ديروزوامروز و فردا براى آنھا مھم بوده وھست اين استکه اين کارخانه فارسى توليد کن تعطيل ويا ورشکست نشود:
پس بشتابيد ھرچه زودترفارسى شويد٬زبان آنھارا زبان خود٬تاريخ آنھا راتاريخ خود٬ مذھب آنھا را مذھب خود٬اصول آنھا رااصول خود٬قانون آنھارا قانون خود٬کشوررضاخان قلدر ساختۀ ايران آنھا را کشورخود
بدانيد !!!.
بھرحال يک لحظه ھم جرعت نکنيد که فکرکنيدخودتان ھم زبان٬اصول٬مذھب٬تاريخ و..................داريد.
فارسى بنويسيد٬فارسى بخوانيد٬فارسى بخوابيد٬فارسى بيدارشويد٬فارسى بشينيد٬فارسى بلندشويد٬فارسى تقيہ کنيد فارسى صيغہ کنيد وفارسى.........!!!

باھوٹ مکرانى

تاريخ : نزديک به ماه مھر٬که شروع بى مھريست
 

No comments:

Post a Comment