Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

گزارش تخریب منازل و مسجد مردم روستای (بله سر) چابهار

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 19 آذر 93  ماموران انتظامی چابهار با 4 دستگاه خودرو نیروی انتظامی به روستای "بله سر" در نزدیکی شهر چابهار یورش برده و با تخریب مسجد ، منبع آب و منازل مسکونی روستائیان بومی  قصد تصاحب زمین های روستا به نفع یک کارخانه کشتارگاه متعلق به یکی از افراد غیر بومی داشتند.

 

به گفته مولوی قاسم کدخدای روستا "بله سر"، این فرد صاحب کشتارگاه به نام "علیزاده" که به نظر می رسد در دستگاه های امنیتی و انتظامی دارای نفوذ و پشتوانه است به جای عمل به تعهدات قانونی جهت احداث کشتارگاه با فاصله 3 کیلومتری از آخرین آبادی متعلق به شهر، تصمیم گرفته است این روستای کوچک را تخریب کند تا از لحاظ قانونی مشکلی در احداث کشتارگاه در این محل نداشته باشد.

به گفته روستائیان یک روز پیش (سه شنبه 18 آذر) "علیزاده" آنها را تهدید کرده است که اگر خودشان (روستائیان) روستا را تخلیه نکنند "خانه ها را بر سر آنها خراب می کند" و درست یک روز پس از آن صبح چهارشنبه در حالیکه مردان برای دامداری و کشاورزی خانه ها را ترک کرده بودند و فقط زنان در آنجا بوده اند به منازل مسکونی، مسجد، و منبع آب روستا که تنها منبع آب آشامیدنی مردم روستا نیز بوده حمله و کاملا تخریب کرده اند. و زنانی که مانع تخریب خانه هایشان شده اند را با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

ساکنان "بله سر" می گویند: ما نسل اندر نسل در این روستا ساکن بوده ایم ، کدخدای روستا 10 نسل را از حفظ می خواند و می گوید که ساکن همین منطقه بوده اند که 600 سال قدمت دارد و به عنوان گواه و شاهد شناسنامه های خود را نشان می دهند که محل سکونت "روستای بل سر" درج شده و پیر زن 100 ساله  و کپی شناسنامه اش را مثال می زنند که از همان زمان تا کنون در آنجا زندگی می کرده است.

مولوی قاسم، روحانی و کدخدای این روستا می گوید: تمام مشکلاتشان از زمانی شروع شد که 3 سال پیش فردی به نام علیزاده برای احداث یک کارخانه کشتارگاه وارد روستا شد و زمین وی را تصاحب کرد و در همان محل اقدام به ساخت بناهای مورد نیاز خود نمود.

وی از مسئول کشتارگاه به دادگاه شکایت می کند اما دادگاه به نفع علیزاده رای می دهد و "مولوی قاسم" کدخدای روستا به مدت دو روز زندانی می شود و پس از اخذ امضای اجباری برای "اجازه فعالیت به علیزاده در آن محل" آزادش می کنند؛ به این شرط که هیچ کدام از دو طرف به هم کاری نداشته باشند. اما  در همان سال خانه های مسکونی بلوک و سیمانی مردم روستا تخریب شدند. و به آنها اجازه ساخت خانه جدید داده نشد و مردم برای اینکه زمین های خود را از دست ندهند اقدام به ساخت خانه های کپری نمودند و در شرایط سخت و هوای گرم در همان خانه های بی در و پیکر ماندند تا اینکه بعد از بارها تهدید و ارعاب از سوی "علیزاده" بار دیگر روز چهارشنبه 19 آذر 93 نیروهای انتظامی وارد روستا شده و خانه های کپری به جا مانده را نیز از بین بردند.

ویدیو سخنان روستائیانی غم انگیز است. آنها "علیزاده" را خطاب قرار می دهند و می گویند: "ما چه مشکلی برایت ایجاد کرده ایم که با ما چنین می کنی؟!"  "چه عقده ای از ما داری؟!"

"چرا خانه و کاشانه و سرزمین آبا و اجدادی ما را از ما می گیری، برای اینکه کشتارگاه داشته باشی؟!"

آنها می گویند: اگر ما را از خانه هایمان بیرون کنید کجا برویم؟!

روستای "بله سر" در سه کیلومتری اسکله بندر رمین و 10 کیلومتری شهر چابهار  در مسیر چابهار- پسابندر قرار دارد.


 

 

 

No comments:

Post a Comment