Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خانم مهرانگیز کار در مطلبی مدعی شده است که زنان در برخی مناطق از جمله سیستان و بلوچستان ختنه می شوند. از انتظار بود. زیرا در هیچ جای سیستان و بلوچستان چه در گذشته و چه در حال حاضر چنین پدیده ای دیده نشده و هرگز رواج نداشته است. درست است که این استان در حکومتهای مختلف محروم نگه داشته و به لحاظ برخورداری از امکانات زندگی در ردیف استان های کمتر توسعه یافته بوده اما سطح فرهنگ مردم منطقه و بویژه نگاهشان نسبت به حق زن از بسیاری نقاط دیگر کشور توسعه یافته تر و مترقی تر بوده است. در ادوار مختلف تاریخی زنان این منطقه دارای نقش و موقعیت بوده اند و در حال حاضر نیز سیستان و بلوچستان تنها استان و نخستین استانی است که همزمان دو زن فرماندار، شهردار زن، معاون استاندار و مدیرکل زن دارد و شمار زنان شاغل به کار و تحصیل آن نیز قابل توجه و رو به افزایش است.
انتظار می رود فعالان محترم حقوق زن و پژوهشگران گرامی به جای استناد به وبلاگهای گمنام به سراغ منابع معتبر و تحقیقات بر پایه اصول علمی و مستند بروند و بعد قلم بزنند تا اعتبار مطالب و گفته هایشان مخدوش نشود.

No comments:

Post a Comment