Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستان شده ملک ناپرسان و فرزندان بلوچ صید صیادان کولی


بلوچ وبلوچستان مظلوم‎ har lagt till 2 nya foton.

بهر حال بلوچستان شده ملک ناپرسان و فرزندان بلوچ صید صیادان کولی
سه روز پیش به دانش آموزان بلوچ در زابل محمدآباد گروهی 18 نفره از زابلیها حمله کردند با چاقو و تبر و قمه و شمشیر و سلاح گرم و تعدادی را زخمی کردند.کسی جوابگو نیست در حالی که این جنایت در مقابل دیدگان نیروهای انتظامی رخ داده و هویت بسیاری از این زابلیها محرض گشته ولی کسی به داد خانواده شان در مقابل فرمانداری نرسید و تهدیدشان کردند که سکوت کنید.و سکوت و سکوت و سکوت
تا به کی فرزندان بلوچ تقاص سکوت را باید پس دهیم!!!؟
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment