Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ديواراستبـداد دربلوچستان نشانی از وحشت اشغالگـران


ديواراستبـداد دربلوچستان نشانی از وحشت اشغالگـران
 
 

 


با روی کار آمـدن استبـداد مذهبیِ بدور از تمدن بشـری در بهمـن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی در کشـور قــلابـی ايران، فاشيسـم تمدن ستيـز فارس شکل پيچيده تـری بخود گرفـت تا برای ارضای غريزه تماميت خواهـی خود و حفظ منافع ملـت ستمگــر پارس سياستها و عملکرد بی رحمانه تری بر ملتهــای در بند اعمال کنـد. فاشيسمی تماميت خواه و دهشت آور که انسان، ارزشهای انسانی و حقوق ابتدايی بشری را فـدای منافع گروهی ملـت فارس، فرقه خون آشامِ «ولايت» ِ خمينی ـ خامنه ای کرده است.

مشابه آنچه را که در سی و چهـارسال گذشته بر مردم ستمديده بخصوص بر سرملتهای دربنـد آورده اند نمی توان در تاريخ يافــت. فاشيسم لجام گسيخته فارس انتظار دارد تا بلوچ، کورد، عرب، تورکمن، تورک و لـر ها تا « ابد» به اسارت و بردگی مشتی بی تمــدن و خودکامه تن در دهنـد و ازآزادی، حقـوق ابتدايی بشری و منافع ملی خود هيچ سخنی به ميان نياورند. فاشيسـم فرقه ای فارس از اينکه منافع انسان ستيزانه و تماميت خواهی ملت فارس در خطـر بيفتــد همـواره در اوج وحشت و اضطراب است. به همين جهت سرکوب وحشيانه ملتهــای آزاديخواه را تشديد کرده اســت.
دستگيريهای گسترده، شکنجه و اعدام بلوچ، کورد، عرب الاحوازی، تورک و تورکمــن نشانگر وحشـت و عکس العمل فاشيسم تمدن ستيزفارس در قبال جنش آزاديخواهی ملل در بنــد است. بنای ديوار استبـداد در قلب بلوچستان و کشيدن سيـم خاردار لکه ننگی ابدی بر پيشانی کريه فاشيسـم فارس است. لکه ای که نسلهای آينده فارس را به يقيـن از آن شرمسار خواهـد کرد. شايد فرزندان ملت فارس در آينده ای دور به درجه ای از تمـدن و انسانيت برسند تا دريابند که اجدادشان در قرن بيستم و بيست و يکم چه جاهـلانه و تمدن ستيزانه می زيستنـد. در اوج ادعای پيشرفته بودن چه عملکرد انسان ستيزانه و تفکرات ماقبل شبانی داشتند.

اگرچه حکام مستبد ايران ديوار استبداد را در قلب بلوچستان با صرف ميلياردهای به غارت رفته از سرزميـن بلوچستــان بنا کرده اند اما مطمئنا پايدار نخواهد مانـد وهمانند ديوار برلين فرو خواهـد ريخت. اگرچه اين ديوار ننگين بطور فيزيکی بنا شـده و گسترش داده می شود اما همانند غده ای چرکين است که بايد از سرزمين بلوچستـان برداشته شـود.
ديواری که فاشيسم فارس با سرمايه های غارت شده از بلوچستان در قلب وطــن ما( بلوچستان) بنا کرده بدست توانای مردم بلوچ تخريب خواهــد شد. بنا و وجود چنين ديواری نشانگر تمدن ستيــزی و سبعيـت حکام فارس در عصـر حاضــر است. تفکرات و فرهنگ اين گـروه از موجودات عقب مانده ( فاشيستهای حاکم ) که بظاهر انسان هستنــد و خيلی هــم ادعای « پيشرفتــه» بودن دارند، رسوباتی از عصر حجـرهستنــد. حتی پيشرفته ترين «روشنفکران» فارس در نماميت خواهـی و افکار تبعيض گرايانه چنان غوطه ور هستنــد که به حقوق و وجود ملت بلـوچ احترام نمی گذارنـد واز وجود ديوار استبــداد و کيلومترها سيم خاردار دفاع می کنند. بعضی ها وقا حت و جهالـت را بدانجا کشانده اند که ديوار و سيم خاردارهای زنگ زده را « ناموس و شـرف» خـود می داننــد. در افکار ضدبشــری و در زندگی روزمره منافع خود را به محــوراصلی و مرکزيــت وجود خويش تثبيت کرده اند. منافع خويش را که به آن حا لتی مقــدس داده انــد معيــار برخورد با ديگـران می داننـد.

بر خلاف ادعاهای بی اساس و جار و جنجال توخالی در باب « تمدن پيشرفته و فرهنگ کهن » نه از ارزشهای انسانی و احترام متقابل سر در می آورند و نه توجهی به حقوق ابتدايی بشر و جوهره انسانيت دارنــد. از موازين بيــن المللی و اصول شناخته شـده جهانی بخصوص بيانيه جهانی حقوق بشـر کينـه دارنـد. جامعه جهانی را طلبکارانـه به تمسخــر گرفته و جاهلانه خود را برتر از همـه می داننـد. چنان ازتمدن بشری و انسانيت بدور هستنـد که خانه و کاشانه ديگران را اشغـال کرده و طمعکارانه سرمايه های ملی ديگــران را يعنی آنچه را که به ملــت فارس تعلــق نــدارد طلبکارانه و با قلــدری غارت می کننــد.

 
پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستـــان

 آزاد ءُ آباد بات گنجيـــــں بلوچستـــــــــان

 
محمــد کريــم بلــوچ

No comments:

Post a Comment