Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بگذارید بی پڕدە باشیم


توای جهاد خمینی بر علیە کوردها در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ کودتا نماد دخالت قدرتهای جهانی در یک کشور است و آنها در آن مقطع بە هر دلیلی رویدادهای سیاسی ایران را در راستای منافع خود نمیدیدند و برای تغییر آن دست بە کودتای زدندن کە بەدست خود ایرانی انجام پذیرفت بسیاری در مورد این کودتا نوشتند و خاطرە گفتند و یا خود را تبرئە کردند اما کسی نگفت چرا در آن مقطع کسانی در ایران حاضر شدند در راستای منافع کشورهای غربی اقدام کنند و بر ضد منافع کشور خود بایستند ؟
اما فتوا جهاد ١٣٥٨ خمینی بر ضد کوردها در واقع تلاشی در راستای تحقق توهم یک ملت _یک دولت- یک کشور است همزمان با آن این فتوا تلاشی برای تصفیە و یک دست کردن قدرت در ایران بود آنها دگر اندیش را نمیخواستند و مفسد فی الارض مینامیند و حقوق خواهان را محاربە میخواندند محاربە با خدا طنز مسخرەتر از این را بسختی میتوان در تاریخ دید
اما در این مورد نیز جای یک پرسش خالی است کسی کە فتوا را صادر کرد خمینی بود گیرم کە کسانی کە بعد از این فتوا در کوردستان حاضر شدندند و بە "جهاد علیە کفر آمدند" طرفداران خمینی باشند اما چرا جریانات سیاسی مخالف یا غیرە همسو با خمینی هرگز این فتوا و این رویداد را محکوم نکردند ؟ آیا این پرسش جوابی جزء این دارد کە در فضای سیاسی ایران مسئلە پلورالیزم ، دگر اندیشی ، حقوق ملی و آیین هنوز برای بسیاری از جریانات سیاسی غیرە قابل تحمل است.
امروز ٣٤ سال از این رویداد میگذرد اما باز جریانات سیاسی ایران اگر گاەوبیگاهی حرف از کوردستان میزنند بر مسئلە مزخرف و خود ساختە "تجزیە طلبی " تاکید دارند هنوز کسی از کشتارها پهلویها و فرمانهای جهاد خمینی بحثی بە میان نیاوردە اما همە بر مرزهای تاکید دارند کە سهم من کورد از این مرزها مین و زندان و طناب دار است.
هنوز دغدغە اصلی من حفظ زبان مادریم است شاید خندەدار باشە در قرن ٢١ دە میلیون انسان در یک جغرافیای دغدغە حفظ زبان مادری را داشتە باشند و خندەدارتر از این نیز این است کە من هنوز اجازە ندارم اسم کودکم را خودم انتخاب کنم و هنوز اجازە ندارم در مورد تاریخم بدانم و در مورد مردم تحقیق کنم.
اما من نمیتوانم کورد بودنم را فراموش کنم من نمیتوانم فراموش کنم کە در گذشتە چە بر سرم آمدە است و در عین حال بر این نکتەام تاکید دارم کە فرزندنم نباید دغدغەهایش بمانند من باشد .او باید بهتر زندگی کند و حق خوب بودن و خوب فکر کردن و خوب اندیشیدن را باید داشتە باشد .
من امروز بعد از ٣٤ سال از فتوای خمینی میگویم سهم من از مرزهای کە یک هموطن فارس بر آن تاکید دارد ١٦ میلیون مین است سهم من از کشوری کە یک قدرت منطقەای ممنوعیت زبان مادریم و ملیتاریزە شدن دیارم است و سهم من از آبها گرم خلیج قربانی شدن دهها سال مبارزە خوبان دیارم است هموطن فارس اگر از ایران تنها این سهمها بە شما میرسید هنوز برای این مرزها دست ساختە ارزش قائل بودی ؟

No comments:

Post a Comment