Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

با یک حساب سرانگشتی

https://www.facebook.com/100008379128316/videos/1705460109743277/
0:00
1 266 visningar
محمود بلوچ‎ har lagt till en ny video.
با یک حساب سرانگشتی
در این کلیپ که متعلق به یکی از دهها گذرگاه مرزی است شما شاهد هستید که بیش از 250 خودرو در یک ساعت منتظر هستند تا بار گازوییل خود را رد کنند.
بیکاری و فقر در بلوچستان بیداد می کند.
هر خودرو با 2 سرنشین در مجموع بیش از 500 نفر!!
هر سرنشین نان آور یک خانواده در حد متوسط را اگر حساب کنیم 3 نفره در مجموع 3 ضرب در 500 میشود .یعنی1500 نفر از مردم بلوچ فقط از یکی از این گذرگاهها امرار معاش می کنند.این آمار فقط یکی از گذرگاههای مرزی است!!!!
امار فقر مطلق در بلوچستان به گفته مسئولان حکومتی بالای 70%
اما فقر مطلق در نگاه مردم بلوچستان بالای 90%
با این وجود سهم مشارکت بلوچها در سیستم اداری و مشاغل دولتی به 10%هم نمی رسد.
جمعیت بلوچستان بیش از 3 میلیون!!
با این وجود شما شاهد هستید که مردم بلوچ مطلقا زیر خط فقر هستند.و دولت برای رفع و زدودن چهره فقر در طول سالهای متمادی هیچ گونه تلاشی نکرده و تنها برای زدودن چهره فقر و بیکاری در بلوچستان دست به کشتار مردم فقیر و بیکار بلوچ زده است با اتهام قاچاق!!!!
اگر مردم بلوچ از سهم قاچاق سودی بدست می آوردند امروز باید بلوچستان با سنگاپور مقایسه می شد!!!!
اما ما می بینیم که وضعیت مردم بلوچ روز به روز اسف بار تر از گذشته است !!!
پس قاچاق هیچ منفعتی برای ما مردم بلوچ ندارد و تمام منافع حاصل از ان برای دولت است.از سویی مواد سوختی اش را در بازار سیاه بفروش می رساند و ازوسویی دیگر با طرد و به حاشیه راندن مردم بلوچ امر پاکسازی اداری را در پیش گرفته و از وسویی دیگر به پاکسازی قومی در بلوچستان تحت عناوین قاچاق و اشرار دست می زند.
در مجموع راه امرار معاش 90%مردم بلوچ وابسته به شغلهای کاذب و خطر افرین است.
و سیاست حکومت مرکزی در بلوچستان بر پایه چرخه فقیر سازی و فقیر کشی است.
محمود بلوچ
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم

No comments:

Post a Comment