Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان برخلاف منافع ملت بلوچ است

هر گونه سرمایه گذاری در بلوچستان برخلاف منافع ملت بلوچ است
بلوچستان درگیر در یک جنگ داخلی برای رهایی از ستم و حق تعیین سرنوشت است.
بنابراین از کشوری همچون هند انتظار می رود روند سرمایه گذاری در بلوچستان را متوقف و از کار بر روی پروژه های تجاری خصوصا در بند چابهار دست بکشد.
در شرایطی که ملت بلوچ درگیر در یک جنگ داخلی در جهت رهایی از ستم و به یغما رفتن منابع و موقعیت های بلوچستان توسط حکومت مرکزی بدون هیچ گونه نفعی بلکه با زایش ستم و ظلم مضاعف روبرو هستند در چنین شرایطی دولتها و سازمانهایی که در صدد و یا به هر بهانه ای در تلاش برای سرمایه گذاری در بلوچستان باشند ،باید شرایط جنگی بلوچستان را درک و از هرگونه سرمایه گذاری و عقد قرار دادهای تجاری با حکومت مرکزی در بلوچستان خودداری نمایند،در غیر این صورت شریک در جنایات حکومت مرکزی بر علیه ملت بلوچ و شریک در تاراج منابع و معادن بلوچستان هستند و بجای بهره برداری از موقعیت همانا گرفتار در باتلاق خواهند گشت .
بنابراین دولت هند حق ندارد در بلوچستان هیچ گونه سرمایه گذاری نماید، هند باید بپذیرد که عمل سرمایه گذاری در بلوچستان به نفع وفربه نمودن حکومت مرکزی و زایش ستم در بلوچستان بر علیه ملت بلوچ است.و اگر از ادامه تجارت با خون مردم بلوچ و تاراج منابع بلوچستان باز نیاید اهداف هند در بلوچستان مورد حمله قرار خواهد گرفت.
زمانی می توان در مورد بلوچستان و سرمایه گذاری در آن پرداخت که ملت بلوچ به حق تعیین سرنوشت رسیده و اداره امورکلی بلوچستان در دست مردم بلوچ و منافع و موقعیت های بلوچستان به نفع ملت بلوچ باشد.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment