Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

لعنت بر اشغالگران اول رفتہ اند عشائر بدبخت بلوچ را بمباران کردہ اند بعد چند تا بسیجی بلوچ فرستادہ اند منطقہ بمباران شدہ تا ببینند چہ کسانی را بمباران کردہ اند کہ در این گفتگو با پیرمرد عشائر مشخص شد کہ گوسفندان این پیرمرد در بمباران کشتہ شدہ اند!

لعنت بر اشغالگران اول رفتہ اند عشائر بدبخت بلوچ را بمباران کردہ اند بعد چند تا بسیجی بلوچ فرستادہ اند منطقہ بمباران شدہ تا ببینند چہ کسانی را بمباران کردہ اند کہ در این گفتگو با پیرمرد عشائر مشخص شد کہ گوسفندان این پیرمرد در بمباران کشتہ شدہ اند!
0:00
2 130 visningar
محمود بلوچ
بسیجیانی که فکر می کنند به برکت دولت و‌سپاه صاحب حقوق و تفنگ گشته اند.
بیچاره ها این حقوق از برکت وجود مجاهدین و‌مبارزین نصیب شما شده است.درک کنید بفهمید .
در طول سالها شما را اصلا بشر بحساب نمی اورد و از روزی که مجاهدین پی حق و‌حقوق ملت بلوچ‌و بلوچستان کمر همت بستند و مبارزه را شروع کردند و‌پس از اینکه ضربات سختی به دولت وارد کردند و‌دولت ناتوان از مبارزه با آنان بود شما را بصورت روزمزد بسیجی کرد.پس این بسیجی شدن تو به برکت مجاهدت و عرق و‌خون مجاهدین است.
اگر امروز بیش از 10 هزار تن صاحب نان شدید از بابت همت بلند شما نبوده بلکه از همت والای مجاهدین و مبارزین بوده که جان را در کف دست گذاشتند و برای دفع ستم در بلوچستان تلاش کرده و سالهاست به کوه و کمر زده اند.
واقعا در تعجبم از چنین انسانهای رباط صفتی !!!!
جالب تر اینجاست که در این فیلم پیرمرده بیچاره می گوید اول تحقیق کنید بعد بمباران کنید.در جواب بسیجیه میگه دولت ما را فرستاده که از شماها کسی کشته و زخمی نشده و یا آلونکی از آلونکهای شما خراب نشده@@@@اول بمباران بعد می ایند و تحقیق می کنند که کدام بیچاره را کشتند....قصه فرار شیر از جنگل است.که روباه پرسید جناب سلطان چرا فرار می کنید از جنگل .شیر گفت ظالمی به جنگل یورش اورده و هر حیوان ماده ای را می کشد.روباه به تمسخر گفت خوب جناب شیر شما که نر هستید ...شیر پوزخندی زد و گفت روباه باهوش این ظالم اول می کشد و نگاه نمی کند نر است یا ماده بعدا می اید و اجساد را بررسی می کند که نر بوده یا ماده...حال این بسیجیه می گه بمباران کرده ولی ما را فرستاده تا بیاییم گناه کار و بیگناهی کشته شده یا نه!!!!
لیوانی آب بخور سالی وفا کن
بجای گشتن دره به دره به دنبال مجاهدین با انان همکاری کنید .
تا بدین صورت دشمن خسته شود و اداره امور کامل بلوچستان را به خود مردم بلوچ واگذار کند.
‫#‏بلوچ‬-وبلوچستان_مظلوم
محمود بلوچ

No comments:

Post a Comment