Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اینجا پهره است. ایرانشهر؛


اینجا پهره است. ایرانشهر؛ مرکز فرهنگی بلوچستان. شهری که در ماههای گذشته هر روز شاهد تلاشی نو و بی وقفه برای آبادانی و زیبایی و سبزی و نشاط بوده است. به همت محمدانوش امینی فرد شهرداری که از اهالی آنجاست و شهرش و مردمانش را دوست دارد و کمبود بودجه و اعتبارات مانع تلاش او برای تحقق اهداف بلندش نشده است. به یاری همان مردمان و کارگران پرتلاش و سختکوشی که در گرمای طاقت فرسای تابستان هم دست از تلاش برای ساختن و آباد کردن شهرشان بر نمی دارند. ایرانشهر می تواند شهری بهتر از آنچه امروز هست باشد. شهری که شایسته تاریخ و نام پرافتخارش است و شایسته مردمان خوبش.

No comments:

Post a Comment