Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

انتخابات مجلس دهم


محمود بلوچ‎ har lagt till 4 nya foton.
انتخابات مجلس دهم
انتخاباتی دیگر در راه است و اما باید پرسید دستاورد انتخاباتهای قبلی چی بوده؟
نمایندگان معزز و محترم اما کد بسته بلوچ برای بلوچ و بلوچستان چه دستاوردهای رقم زدند و به چه اندازه توانستند از بار ظلم و محرومیت و تبعیض و ایجاد اشتغال و احداث بکاهند و بی افزایند.
بلوچستان در طی انتخاباتهای قبلی با فرصت 37 ساله به چه اندازه رشد اقتصادی داشته و میزان تاثیر ان را در کدام گوشه بلوچستان باید دید؟
در طول همین دوران شاهدان ناظر بر اعمال بودند . بلوچستان و بلوچ شاهد و گویای حقیقت این امر هستندکه بلوچ و بلوچستان بسوی نابودی بیشتر سوق داده شده است.
ما می دانیم که عذر بدتر از گناه همیشه داریم اما همه واقفیم که کاری از دستمان برای کنار زدن پرده ظلم و تبعیض و جنایت نمی شود .اما ایا یک بار به نشانه اعتراض این مجلس جنایت ولا را هم ترک کردیم .یک بار در برابر این همه طرح جنایت کارانه مردانه ایستادیم.
یا اینکه وقت سخنرانی و دفاعیه رو به مبلغی ناچیز فروختیم؟در حقیقت بلوچ و بلوچستان را فروختیم؟!!!
بلوچ در معرض قتل عام و بلوچستان سرنوشتش در همین دوران به جایی رسیده که نامش حذف و فرشش چند پاره و تقسیم و تجریه شود و بلوچ بی پناه،بی سرنوشت و نابود شود.
بله هر نماینده ای بلوچ و بلوچستان را فروخت به مبلغی یا امتیازی!!!!
ولی شعارها چنان گرم می شود در این دوران که گویا روز اول است و مردم تازه می خواهند شانس خود را بی ازمایند!!!
مردم عزیز ملت بزرگوار بیاییم و به کلام الهی و منطق انسانی پناه ببریم و حق را بی پروا بیان کنیم.بیاییم و از تعصب قومیتی دست برداریم و به دور کلمه متحد و متفق بلوچ و بلوچستان گرد هم اییم.
پرونده گذشته بلوچستان را بازخوانی کنیم و ببینیم ما نداشتیم کسی که بلوچ و بلوچستان را در اولویت مسئولیت اش قرار دهد .انچه ما بعنوان نماینده مردم بلوچ می شناسیم عده ای لال و کر از صدا و زبان و ناآشنا به درد ما بودند.الا یکی دوتا ...
در وقت انتخابات فقط برای فریب مردم زبانشان چرب و کیسه هایشان برای خرید رای و بیشتر از وجود تعصب قومیتی و این شده سرنوشت ما .
انچه سهم ما بوده تیر و ترکش و فقر و محرومیت بیشتر ابادانی قبرستانها و فراوانی پادگانها بوده/بیکاری،فقر ومحرومیت و تبعیض و قتل عام صدرصدی
والله ما که ندیدیم اگر کسی دیده بدانیم ملت ندیده؟
این سرزمین خود شاهدی بر این مدعاست.بیایید ووجب به وجب این سرزمین را با عینک بدون تعصب زیر نظر بگذرانیم که کو و کجاست دستاورد این همه از اتتخابات؟؟؟
یبیایید و مرد عمل وقانون را پیدا کنید یا انتخابات را تحریم کنید.
تحریم کنید تا بدانند دیگر فضای بلوچستان جایی برای دروغ و تزویر و شعار ندارد.
هر رای ما حلقه زنجیر و یا مرمی گلوله ای است که سینه بلوچ و بلوچستان را نشانه رفته و خواهد رفت.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ__بلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment