Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نصیر هوت جوان ورزشکار بلوچی است که دوست دارد برای فرزندش که تازه به دنیا آمده است نام اصیل بلوچی انتخاب کند اما اداره ثبت احوال


محمود براهویی نژاد‎ har lagt till 2 nya foton.
 در فهرست اسامی این اداره وجود ندارند از ثبت نام فرزند وی سر باز می زند. نصیر برای تایید نام یکی از این نامهای بلوچی یعنی کمبر که از اسطوره های نامدار بلوچ است گواهی دکتر محمودزهی رییس بنیاد ایرانشناسی و از پژوهشگران و اساتید برجسته زبانشناسی را هم گرفته و به ثبت احوال ارایه کرده اما باز هم موفق به ثبت نام فرزندش و گرفتن شناسنامه برای او با این نام نشده است. با این حال نصیر همچنان صبور و مصمم به تلاش خود برای ثبت نام بلوچی فرزندش در شناسنامه از راههای قانونی ادامه می دهد. امیدوارم با درایت مسئولین مشکل نصیر و بسیاری دیگر از مردم که دوست دارند برای حفظ میراث فرهنگی خود نامهای بومی را برای فرزندانشان انتخاب کنند حل شود. انتخاب نام بومی حق همه اقوام است و باید این حق محترم شمرده شود.

No comments:

Post a Comment