Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مرحوم استاد اشرف سربازی

مرحوم استاد اشرف سربازی
بر كستن یا همان بریكستون یکی معروف‌ ترین محله سیاهپوست‌ نشین در جنوب لندن می‌باشد. استاداشرف سربازی مدتی در دهه هشتاد میلادی در لندن سكونت داشته و با مشاهده آزادی نسبی سیاهپوستان این شعر را در مورد پروسه آزادی سیاهپوستان و انسانهای دربند سروده است. وی درخت چنار یا چنال حیاط كالج بركستون را در شعر خود به شهادت می‌طلبد و از درخت می‌خواهد كه راز آزادی انسان را بازگوید و سپس به بلوچها توصیه می‌كند كه برای آزادی همچون سیاهپوستان بریكستون تلاش و مبارزه كنند و بیان می‌كند كه آزادی چیزی نیست كه بدون تلاش و با ترس و راحت طلبی بتوان بدست آورد آزادی برای همه انسانهاست و رنگ، نژاد، قومیت و مذهب نباید بهانه تبعیض باشد بلكه جق همه انسانهاست كه آزاد باشند البته با تلاش و مبارزه٬ اتحاد و احترام به تمام ملیتها.
او بركستن ءِ برزین چنال
قرنانی قرن‌ات گوستگنت
اسپیت‌ءُ سیاه‌ءِ جیڈه‌ءِ
بازین تپاك‌ات دیستگنت
سر آسمان‌ءَ ڈكتگ
تو گون خدا نزیگ‌تری
بلی نئی چوكه ملّاءِ وڈء
كه نازهك‌ءُ نایاپتین سرءَ
ملّا زمین‌ءَ ایردنت
بلكین وتی كِردءَ پَشلّ
لِكّ انت تئی سَردائما
مِكّ انت تئی گردن مُدام
او بركستن بُرزین چنال
تو كه خداءِ هم‌كشی
بارین بكن یك هَلَوتی
حالان بِدئی
ما را بُگش
پرچی بلوچ چو بزگّ‌انت؟
دائم
لگتمال انت چیا؟
تو
گون خدا هَلوت بكن
اِی بزّگی
ای ورای‌ءَ
جوانین سرانی گاریءَ
جُست‌ءَ بكن
جُستءَ چه الله‌ءَ بكن
پرچی بلوچ چو نادَراِنت؟
نئی بندری؟
نئی چه مِنند؟
نئیكه ڈگاری چُنڈ كه؟
البت كه جندیگ اش ببیت
زانان خداءَ واهتا؟
كه
ڈیهان دَری اِی قسمت اِنت؟
زهر آتك چَنال‌ءَ بركستن ءِ
سكّ هِژم گِپت
چَنڈ یتی سر
ریتكنتی بَر
آ
گردنی مِكّین وتی
شرّین دمانی لونج كُت
نون
گون هِژم‌ءَ نَفرَت هوری‌ءَ
دُرّ رائینتی
قسمت چیئی؟
تقدیر كئی‌اِنت؟
بّڈاگ كجام باغ‌ءِ نصیب؟
ڈوهان چیا لڈی
نصیب‌ءِ گردن‌ءَ؟
كار نارَوائین وَت كنی
لَڈی میارءَ قسمت‌ءَ
من
دورءُ باریگ دیستگنت
قرنانی قرن گوازینتگنت
نوزده صدءُ پنجاه‌ءُ نهه
شرشرّی‌ءَ یاداِنت من‌ءَ
اِی كالج‌ءِ
راستی كَش‌ءِ تنك‌ءِ
هما دیّوال‌ءِ
بُرزی نیمگا
نقش‌اِنت همی گال هنگتا
كه
ڈانت بی افریڈ آف فریڈم
گون
حونان كونچتا
حون اَنت كئی؟
نقش اَنت چوتاریخ‌ءِ دل‌ءَ
كه
آزاتی‌ءَ چه هچ مه ترس
گوشان پچ كن
گوش دار
دلگوش بدار
سیاه‌ءَ مٹونگر كه اِدا
چومان میاتكی تردّ گنت
مَرّینگ‌ءِ حدّءَ دَرانت
پرچی گروناكنت اِشان؟
چَمّ چو نگینر
لُٹتگ مِچاچ
پونز لِپّتگ
گرانزاش چطو پَچ كوكِتگ
دنتان كواڈل‌ءِ وڈءَ
لوس چو كه گپ گپ انت
هنچین بدین بوی دَینت
گون گِندگ‌ءَ
دل بَدبكنت شانگ بگیت
گون
جِنّ‌ءُ جاتوگی وتی‌ای دروشم‌ءَ
هنگت
گروناك‌ءُ تمردانت‌ای
چیا؟
جُست‌ءَ چه تاریخ‌ءَ بكن
حون‌اش
وتی ذگرین دِل‌ءِ
چو كوری‌ءَ
رَمبیتگ‌ءُ باهینتگنت
من
گون خدا نزّیك تران
ای گپ تئی راستینت
بلی
رب‌ءَ
وتی قانودءُ رهبندی گورانت
گشتگ خدا ٹكّ ءُ دَرا
ایر آرتگین درّین كتاب‌ءِ اندرءَ
راجئ كه وت شیمّوش كنت
وارتنت لگت بیگواه بیت
بلی
راج كه سرلِكّ پادكیت
ربّ
آئی‌ءِ دست‌ءَ گِریت
دان
عرش‌ءُ كُرش‌ءَ سرببیت
مَن
گون خدا نّزیك تِران‌ءُ
اچ خداءِ نیمگا
ای پنت‌ءُ سر سوچ اِت دیان
كه
رب‌ءُ بگاهورنه بنت
نشتگ خدا تحت‌ءَ وتی
بلّی بَگاءَ آپ بارت
رَبّ‌ءَ
نِزورءَ نفرت‌اِنت
آ
زوراكیانی سنگت‌اِنت
تو كه وتا لیكی بلوچ
كد سیه مٹونگرهم نبئی؟
هنگت
چه من جُست كَنی
كه
پرچی بلوچ چو بَزّگ اَنت؟
لج كن بلوچ
لج كن بلوچ
دنیاءِ تاریخ‌ءَ بچار
تو
چه دُرها گندگ ترءِ
وت براتی‌ء كوش‌ءَ زَری‌ءِ
تو
دلما نگی آزات ببئی؟
آزات‌ءُ وت واجه ببئی؟
حیف اِنت ترا میرین بلوچ
سالانی سال اِت گوستگنت
قرن‌اِت
پدءَ گوازینتگنت
هنگت همی زنگءَ جَنئ
كه
پرچی وتی واجه نیان؟
وت واجهی لیبئ نه اِنت
نئیكه په پنڈگ دَست كیت
عیب‌ءَ چه باسكان دربكن
رندا كمان‌اِت تیر بارت
بی حون‌ءُ بی حون ریچی‌ءَ
آزاتی‌ءِ واب‌ءَ مَگند
نَدران په تئی درّین شگان
اوبركستن ءِ برزین چنال

No comments:

Post a Comment