Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بسیاری از فرزندان بلوچ گلایه مندند از حاکمیت و تبعیض و جنایت ولی راه برون رفت و نجات را نمی دانند و به نوعی دعوت به رفع این همه ظلم می دهند اما بدون داشتن راهکار عملی و ادعای پیمودن مسیر از طریق سکوت و مسالمت را دارند.


بلوچ وبلوچستان مظلوم‎ har lagt till 2 nya foton.
ر عملی و ادعای پیمودن مسیر از طریق سکوت و مسالمت را دارند.
در حالی که هیچ گونه مبارزه مسالمت آمیزی در برنامه ها و قوانین نظام تعریف نشده و مبارزه ای قابل تعریف و عمل است که به نفع نظام باشد و هیچ یک از ابعاد نظام را نشانه نرود.مسلما درچنین وضعیتی مبارزه به نفع حاکمیت ظلم است نه مصلحت و منفعت مظلوم.
و یا دوستان در محیط پرورش یافته هیچ گونه شناختی از مبارزه ندارند و افکار به همان اندازه محدود است که دسترسی به منابع غیر حکومتی و شناخت با دنیای اطراف محدود است .
به نوعی این دوستان پرواز را دوست دارند اما بدون بال که چنین امری غیر ممکن است.
و این دوستان که پشت درهای بسته قرار دارند کسانی را که پرواز بسوی آزادی را با بال .و چنگال که همان سلاح و سیاست خارج از چارچوب حکومت و مطابق با قوانین بین المللی با یک حکومت دیکتاتور است که بر هیچ اصلی از حقوق بشر و حقوق ملت در چارچوب قوانین بین المللی ومیثاقهای سازمان ملل و سازمانهای حقوقی باشد رعایت نمی کند به باد انتقاد می گیرند و شعار مسالمت را می دهند.
در حالی که این دوستان واژه هایی چون مبارزه و حق ودفاع را می دانند اما از حقیقت انها به علت اینکه در فضای بسته ای که جز۶ تبلیغات و تعاریف دشمن از این واژه ها وجود نداشته اگاهی ندارند.
پس اگر پرواز را دوست داریم پرواز کردن را بیاموزیم و بدانیم که راهی برای. نجات جز۶ دفاع و مبارزه نداریم تا به آزادی برسیم و مردانی آزادی خواه باشیم و تشنه به آن.
برای ازادی از ستم تا پای جان رزمنده باشیم حتی اگر این آزادی....
در بین آتش و خون باشد.
چون عقاب باید بود دارای چشمانی بیدار و چنگالهایی تیز تا به اوج پرواز رسید .وقتی به اوج رسیدیم واقعیت های موجود بر علیه دین.سرزمین و ملت خویش را خواهیم دید در دو بعد ملی و مذهبی
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment