Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حربه های ضدبشـری فاشيسم تماميـت خـواه پارس در بلوچستــــان اشغالــی قسمـت ششـــم

تفرقه افکنی های خانمان سوز در بلوچستــــــان اشغالی
اشغالگران پارس حربه ضدانسانی « تفرقه بينداز و حکومت کن » را به مراتب وحشيانه تر از اربابان انگليسی خود در بلوچستــــــان اشغالـی بکار برده اند. بـدون دامـن زدنِ بيمـارگـونــه به اختـلافـات داخلـی؛ هرگــــز قشون مهاجم پارس نمی توانستنـد بلوچستــــــان غربی را در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به اشغــال خود در آورنـد. اختـلاف انداختن بين حاکم سـِــب ( محمد شاه ) و دوســت محمــد خان، سوء استفاده از  اختلافــات مبارکـی ها و بارانزهی ها وسـوء استفاده از اختلافات بر خی از سران سرحــد و بزمـان بر عليه دوست محمد خان چند مورد برجستـه از تفرقه افکنی و مکاريهـایِ جهانبانــیِ جنايتکار درزمـان هجـومِ وحشيانـه قشــون اشغالگــر کرمان و خراســان به بلــوچ گلزميــن بــودنــد.

تشديــد اختلافات قبيله ای و براه انداختن جنگهای طايفه ای از ننگين ترين و ضدبشری ترين حربه های اشغالگران پارس در بلوچستــــــان اشغالی بوده است. اگرچه حکومت رضا ميرپنج با اشغــال وحشيانه بلوچستــــــان آغازگر تخريب جامعه مدنی بلوچ از طريق اختلاف اندازی در بلوچستــــــان بود اما حکام خودسر فرقه ای ولايت سفيه، فاشيستهــای مذهبی و عوامل محلی شان تهاجم مخرب به جامعه زخمی بلــوچ را بگونه ای سيستماتيک ، مهندسی شـده و وحشيانه تر از فاشيستهای فرسوده به پيش برده انـد. 

با استفاده کامل از ابزار سرکوب دولتی و ارگانها ی رسمی و بکارگيری جامعه شناسان بيمارذهن پارس شعله ور ساختن آتش خانمان سوز اختلافات طايفه ای بعنوان حربه ای مؤثر برای تخريب جامعه مدنی بلوچ بکار گرفته می شود. تا جائيکه آمار و ليست اختلافات ساخته و پرداخته اشغالگران طولانی تر از هر زمان شده است. قابل ذکراست که قبل از ۱۳۵۷ هجری شمسی تعداد اختلافـا ت خونين داخلی در بلوچستــــــان بيش از انگشتان يک دست نبود. اما پس روی کار آمدن فرقه ضدبشری ولايت و يکه تازی فاشيستهای مذهبی ( سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم) دامن زدن به اختلافات طايفه ای و حتی راه انداختن جدلهای خانوادگی برای تخريب جامعه مدنی بلوچ به امری روزمره برای حکام انسان ستيز در آمده است.

ترفندهای افشا شده سپاه مافيايی و اطلاعاتی ها با اجير کردن زابليهای نمک نشناس در سه دهه گذشته به قيمت جان و زندگی هزاران بلوچ بيگناه تمام شده اسـت. فاشيستهای اشغالگر پارس با برنامه های ناجوانمردانه و توطئه های شوم سياست تخريب جامعه بلــــوچ را بطور رسمی به پيش برده اند.

تفرقه افکنی های اشغالگران پارس در بلوچستــــــان  پس از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ضربـات جبران ناپذيری بر قامت استوار ملت بلوچ وارد کرده است. از کوه لار گرفته تا شستون، از ايرآپ گرفته تا دشتياری،از بنپور و پهره گرفته تا بم، از دلگان گرفته تا واش ازسرباز و دشتياری گرفتـه تا جاسـک و گيابان آتش تفرقه افکنی های فاشيستهای بی تمدن  هزاران بلــــوچ بيگناه و زندگی خانواده هايشان را در خود سوزانده است.

تعداد تفرقه افکنی هايــی که گماشتگان فرقه ولايت سفيــه و فاشيستهای ريز و درشـت حاکم از سـال ۱۳۵۷ در بلوچستــــــان اشغالی بـراه انداخته اند بيـش از دويســت (۲۰۰ ) موردِ خونيــن هستنـد.
جامعه شناسان بيمار ذهن پارس و تحليلگران فاشيست که همگام با نيروهای سرکوبگر دولتی، لشکريان بی تمدن پارس و سپاه مافيايی آتش تفرقه و اختلافات را شعله ور می کنند در اين جنايت بزرگ سهيم و مسئول هستنـد.


ليســت شمـاری ازتفرقه افکنان فاشيست در بلوچستــــــان اشغالـی:
جهانبانی قصاب آذربايجان، کوردستان و بلوچستان1
محمد نخجوان2
اسدعلم3
رضا ميرپنـج4
خمينی مردار5
خامنـه ای جـلاد6
شهرياری خونخوار7
محمود حجتی8
وجیه ا... آقاتقی9
علی بخش جهانبخش10
سید محمود حسینی11
حبیب الله دهمرده12
علی محمد آزاد13
پاسدار اسماعیل کوثری14
پاسدار حميد قلمبر15
پاسدار رادان16
حسین امینی17
ـ پاسدار شوشتری18
پاسداررجبعلی19
آخوند کفعمی20
پاسدار جان نثاری21
پاسدار صفوی22
پاسدار عظيمی جاهد23
پاسدارسید حسن مرتضوی24
پاسدار محمد زاده25
پاسدار لکزايی26
پاسـدار حامـد27
آخوند سليمانی نماينده خامنه ای مکار28
حبیب جریری29
حمید بهرامـی30
منوچهر محمدی31
حاتم نارويــی32
محمد تقی عاقبت رفعت33
سید احمد نصری 34
محمود اشجع35

  اسامی خمينی خون آشام و خامنه ای سفاک هم در اين ليست آورده شده اند. اين دو موجود انسان نما و شيطان صفت مسئولان اصلی و طراحان نفاق مذهبی در سه دهه گذشته نه تنها در 
بلوچستــــــان اشغالی بلکه در کليه کشورهای مسلمان بوده اند.
اگـرچـه تعـدادی از افراد ذکر شـده مرده اند يا بدست فرزندان غيـوربلوچستــــان به درک واصل شده اند اما اعمال ننگين شان همچنان بوسيله جانشينان ددصفت آنان ادامه دارد. ترفندهای تفرقه افکنانه ای که در سه دهه گذشته در بلوچستــــــان اشغالی بکار گرفته شده اند درهيچ جای دنيا نظير نـدارنــد. ترفندهايی جنون آميز که طبق برنامه هــای رسمی اشغالگران با بکارگيری تمام امکانات دولتی، ارگانهای حکومتی و مقامات تروريست دولت ايـران در بلوچستــــــان اشغالی عملی شده اند. اين اعمال مخرب و ضدبشری که برای مردم بلــوچ تا حدودی افشا شده انـد زندگی عادی صـدها خانواده بلــوچ را در سـی و چهار ســال اخيــربه فلاکــت و تخريب کشانده 
و بيشمــاران قربانی گرفته اسـت.
شماری از ترفندهای هایِ اشغالگرانِ بدور از تمدن در بلوچستــــــان اشغــالــی:
استفاده برنامه ريزی شده و هدفمند از جامعه شناسان بيمارذهن و تئوريسن های فاشيست برای تخريب جامعه مدنـی بلوچ1
ترجيح دادن اقليتی پنج در صدی بر ميليونها بلوچ، بکار گماشتن زابليهای روانی ، کينه توز،عقده ای و چپاولگردر پستهای کليدی  2
ترور و قتل مبارزان، علمای مذهبی يا ريش سفيدان بلوچ بدست اوباشان زابلی و شايعه پراکنی برنامه ريزی شده برای مقصر جلوه دادن گروه يا طايفه ای از بلوچها3
مسلح کردن گسترده قبايل و عشايربلوچ در مناطقی از بلوچستــان که در آنجا زمينه را برای دامن زدن به اختلافات فراهم ديده اند.4
تحريک مرموزانه طوايفی که در گذشته های دور اختلافی داشته اما سالهـا در صلح و دوستی زندگی کرده اند.5
تامين دادن دروغين به نيروهای مسلح بلـوچ به وسيله سپاه مافيايی يا اطلاعات رژيم و در ميان کشاندن پای خود بلوچها بعنوان ضامن و ميانجيگر . با گذشت اندک زمانی ايجاد درگيری بين ميانجيگران و طرف تسليم شده به قصد دستگيری و يا قتل فرد يا افراد « تامين» داده شده و ايجاد اختلاف خونين بين بازماندگان طرفين.6
قاچاق مواد مخدر بوسيله باندهای زابلی، سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم و استفاده گسترده از اين حربه کثيف برای اختلاف افکنی در بلوچستـان اشغالی.7
شبيخون و سرقت شبانه از منازل مردم بلوچ ومجرم جلوه دادن يک يا چند بلوچ بيگناه8
دخالتهای بيجا و تفرقه افکنانه مکرر در جريان صلح دو طايفـه يا دو فرد مثلا گذاشتن کمين و حمله مسلحانه به يکی از طرفين به قصد متوقف کردن مذاکرات و گفتمان صلح.9
پيشنهاد سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم برای « ميانجيگری» در اختلافاتی که خود براه انداخته انـد تا آتش اختلافات را شعله ور تر کنند10
کارشکنی های برنامه ريزی شده و بيمارگونه ارگانهای دولتی در روند گفتگوها و مذاکراتی که به صلح انجاميده اند.11
تشکيل گروههای شبه نظامی با فرماندهان وابسته به فرقه خامنه ای بخصوص زابليهای جنايتکار به قصد دامن زدن به اختلافات ويا ايجاد اختلاف و درگيری خونين حتی بر سر مسائلی جزئی12
غصـب زمينهای کشاورزی و املاک مردم بلوچ بوسيله اشغالگران با حمايت ارگانهای دولتی. سپس پخش شايعاتی مبنی بر همـکاری افراد بيگناه بلوچ با دولتی ها تا آنکس که ملک يا زمينی از دست داده بجان برادران بلوچ خود بيفتند.13
سوءِ استفاده از تصادفات ترافيکی برای اختلاف افکنی و جنگ افروزی بين وابستگان طرفيـن14
رواج کودک ربايی در بلوچستان بوسيله اشغالگران مسلح و در مواردی متعدد مجرم اعلام کردن بلوچهای بيگناه.15
سـوء استفاده ناجوانمردانه از اختلافـات درون يک فاميل يا خانواده برای شعله ورتر ساختـن آتش نفاق16
سوء استفاده برنامه ريزی شده از اختلافات مذهبی بين اهل تسنن و شيعه ها .17
سـوء استفاده هدفمند از اختلافات افرادی که بر سر ملک، زمين يا سرمايه موافق نيستنـد و برای حل مسئله به بيدادگاههای رژيم مراجعه می کنند18
سوء استفاده ارگانها و ادارات دولتی از اختلافات خانوادگي در بلوچستان اشغالی بطرق گوناگون برای به در گيری کشاندن دو طرف19
استفاده برنامه ريزی شده از وبسايت های رسمی و نيمه رسمی و بلندگوهای دولتی برای تفرقه افکنی بين روشنفکران و تحصيلکردگان بلوچ20
بکارگيری بلوچهای شيعه مذهب مانند حاتم نارويی برای رسيدن به اهداف فرقه ای ولايت سفيه و ادامه تبعيض ها در بلوچستان21
سازماندهی اوباشان مسلح و تشکيل باندهای تبه کار زابلی با حمايت کامل خامنه ای جلاد و بر خورداری کامل از امکانات دولتی و ارگانهای سرکوبگر در بلوچستان اشغالی22


آری همين است آن « فرهنگ و تمدن» کذايی که طلبکارانه ادعايش را دارنـد. در کجای دنيا بجز در قاموس اشغالگران فاشيست پارس و در مغز گنجشکی آنان توحش مطلق و انسان ستيزی را با « فرهنگ و تمدن پيشرفته » مترادف می دانند؟ 

تهاجم وحشيانـه بـه ملت تحت ستم بلـــوچ با استفـاده از تمام قـوای حاکم ، ارگانهای سياسی و نظامی دولتی برای از بين بردن هويت ملی بلوچ و کشتار مردم به قصـد ادامــه اشغـال بلوچستـان غنـی در تضاد با  تمـدن و ارزشهای والای انسانی اســـت. چپـاول سرمايه های ملـی بلوچستان، تماميت خواهی ، کشتار انسانها و اشغالگری توحـــش مطلـــق است. 

در صورت تحقيقات بيشتر ليست ترفندهای اشغالگرانِ تمدن ستيز طولانی تر از اين نيز خواهد شد. ترفندهايی که سياستهای رسمی و امور روزمره اشغالگران انسان ستيز در بلوچستــــــان هستنــد و در نتيجه مردم بردبار و مقاوم بلـــوچ را از داشتن زندگی عـادی محـروم کرده اند.
جنايتکاران حاکم برای براه انداختن اختلافات بيشتر و تفرقه افکنی بين مـردم بلــــوچ هم اکنون به حربه ای کم نظير متوسل شده اند. بر کسی پوشيده نيست که اشغالگران کينه توز هميشه صدها جوان بيگناه بلــــوچ را صرفا برای انتقامجويی به گروگان گرفته و در سياهچالهای خود زندانی کرده اند.

عوامل جنايتکار سپاه مافيايی و اطلاعات رژيم با بستگان برخی از اين زندا نيان بيگناه تماس گرفته و به آنان پيشنهاد می دهند تا يک فـرد سياسیِ مخالف، ريش سفيد معتمد يا شخصيت اجتماعی بلــــوچ را به قتل يرسـانند تا در ازای آن زندانی وابسته به آنان آزاد شــود.
آخرين حربــه ضدبشری اشغالگران پارس در بلوچستــــــان اشغالی نشان می دهد که بی تمدنی،  جنايت پيشگی، تماميت خواهی، کينه توزی و خون خواری حاکمان فاشيست پارس را هيـچ گونه حد و مرزی نيســت.

 اشغالـگران بی تمــدن پارس هيـچ امکان يا راهی برای « همزيستی مسالمت آميز» با ملل در بنــد بخصوص با مردم استـوار و صبـور بلـوچ باقی نگذاشته انـد. نه رسـم همسايگی و همزيستی  را درک می کنند و نه از انسانيــت، احترام متقابــل و مسالمـت بويی برده انـد.

پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستــان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــں بلــوچستـــــــــان

محمد کـريــم بلـــوچ

بيست و هفتـــم ژوئـــن ۲۰۱۳

B A L U C H I S T A N - بلـوچستـــــان

baluch.baloch@yahoo.com

No comments:

Post a Comment