Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ندادن دارو به زندانی سیاسی بیمار در زندان زاهدان

ببنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال زندانی سیاسی ایرج محمدی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان به دنبال اعتراض به ندادن داروهایی که خانواده اش با هزینه های زیاد برای وی خریداری کرده بود.
روز شنبه اول تیرماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی به بهداری زندان زاهدان مراجعه نمود و خواستار تحویل گرفتن داروهایی شد که توسط خانواده اش خریداری شده بود و می بایست ابتدا به بهداری زندان تحویل داده شود تا او از بهداری زندان تحویل بگیرد. اما هنگامی که به بهداری زندان مراجعه نمود وخواستار تحویل گرفتن داروهایش شد رئیس بهداری زندان فردی به نام یوسفی به او گفت که داروهایش گم شده است و به او دارویی داده نخواهد شد.
زندانی سیاسی ایرج محمدی نسبت به این مسئله اعتراض نمود و بر تحویل گرفتن داروهایش که با هزینه های هنگفتی خریداری شده بود اصرار ورزید. یوسفی با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی به او گفت ما داروهای تو را برداشتیم و نمی خواهیم به تو بدهیم و این فرد با هماهنگی غلامی رئیس اطلاعات زندان به جای دادن داروهایش ،او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل کردند.
زندانی سیاسی ایرج محمدی در اعتراض به عدم دادن داروهایش و انتقال بی مورد او به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا نمود و از آن روز تا به حال از وضعیت و شرایط این زندانی خبری در دست نیست.
یوسفی از افراد اطلاعات زندان می باشد که فاقد دانش پزشکی است ولی به عنوان رئیس بهداری زندان منصوب شده است و از زمان انتصابش به ریاست بهداری زندان به پرسنل بهداری اعلام کرده است فقط کسانی که با پتو به بهداری آورده می شوند را بپذیرند.زندانیان ناچار هستند داروهایشان را با هزینه های زیاد توسط خانواده شان تامین کنند. او فردی سرکوبگر بوده و برخوردهایش با زندانیان کاملاغیر انسانی است.این فرد به خاطر برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی مورد نفرت تمامی زندانیان زندان مرکزی زاهدان می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان بی دفاع و ربودن داروهایی که خانواده های زندانیان با هزینه های زیاد برای عزیزانشان تامین می کنند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه آخوند علی خامنه و سایر آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران
۳ تیر ۹۲ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳

No comments:

Post a Comment