Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شکست فضاحت بار ديکتاتوری آخوندی به خاطر تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر


شکست فضاحت بار ديکتاتوری آخوندی به خاطر تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر
در جلسه روز پنجشنبه و در جريان تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد و تمديد مأموريت نماينده ويژه سازمان ملل، نماينده رژيم به نحو مضحکی گفت ”امروز روز بدی برای حقوق بشر است و سياسی شدن حقوق بشر در شورای حقوق بشر بسيار نگران کننده است. ... . دو گزارش در رابطه با ايران وجود دارد يکی گزارش گزارشگر ويژه و ديگری گزارش دبيرکل که ما نمی دانيم چطوری اين گزارشها تهيه شده است که چشمها را روی پيشرفتهای ايران در زمينه حقوق بشر بسته است…
در اين جلسه نمايندگان چندين کشور در حمايت از تمديد مأموريت احمد شهيد سخنرانی کردند
رئيس جلسه:
ما هم اکنون وضعيت قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی ايران را بررسی می کنيم
من از نماينده کشور سوئد می خواهم که قطعنامه را ارائه کند
نماينده سوئد:
آقای رئيس برای من افتخاری است که قطعنامه ال 9 در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را ارائه کنم. من اين قطعنامه را از جانب کشور مقدونيه که بخشی از کشور سابق يوگسلاوی است،مولداوی، پاناما، آمريکا، و سوئد ارائه می کنم.
اين قطعنامه با متنی کوتاه با هدف تجديد مأموريت گزارشگر حقوق بشر در ايران است.
ما از گزارش و اقدامات و کارهايی که توسط گزارشگر انجام شده استقبال می کنيم. دکتر شهيد به صورت حرفه ای و با وجدان برنامه کارش را دنبال کرده و لذا شورا می تواند اهداف مهم خود برای مطلع بودن از وضعيت در رابطه با نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر (در ايران) را دنبال کند.
نماينده ايتاليا:
من افتخار دارم که از جانب اتحاديه اروپا صحبت کنم کشورهای زير خود را همسو با نکات زير می دانند
مونتونگرو، آلبانی، بوسنی هرز گوين و جمهوری مولداوی. اتحاديه اروپا هم چنان نگران وضعيت وخيم حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است.
با توجه به کميت بسيار بالای زندانيان سياسی، عدم وجود يک دستگاه قضايی مستقل، دستگيريهای خودسرانه افرادی که به صورت صلح آميز خواهان حقوق خود هستند، در عين حال اعدامهای گسترده بسيار جدی است و حق شورا است که به آن توجه کند بنابراين بسيار ارزشمند است که گزارشگر ويژه يی داشته باشيم که بر اساس دستور کارش، به شورا کمک کند تا از وضعيت نقض وخيم و سيستماتيک حقوق بشر در ايران مطلع باشد.
پيش نويس قطعنامه در جلوی ما حمايت تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را در بر دارد و ما از اعضای کمسيون حقوق بشر دعوت می کنم که به ما پيوسته و از آن حمايت کنند
متشکرم آقای رئيس
نماينده آمريکا:
متشکرم آقای رئيس
آمريکا از قطعنامه پيشنهادی در رابطه با وضعيت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران استقبال می کند و قوياً خواستار حمايت همه اعضای شورا از آن می باشد.
هيچ تغيير قابل توجه ای در رابطه با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران ملاحظه نشده است بنابراين شورا بايستی حمايت قوی خود را از اين قطعنامه نشان بدهد تا در اين رابطه نگرانی شورا در رابطه با نقض حقوق بشر در سطح بين المللی را نشان بدهد کلام نمی تواند جايگزين عمل باشد.
شمار اعدامها در ايران از شروع 2014 افزايش يافته است و اغلب دادگاهها حکم اعدام را بدون پروسدور منصفانه صادر می کنند. از جمله گزارشهای مربوط به اقرارهای اجباری زير شکنجه. بسياری از اين افراد در ملأعام اعدام شده اند. رژيم ايران فعالان حقوق بشر، وکلا، و خبرنگاران و چهره های رفرميست را زندانی می کند.
همين طور اقليتهای مذهبی و قومی در شرايط بدی قرار دارند. اعدامهای اخير کردها و عربها و پيگرد اقليتهای مذهبی و بهايی ها، دستگيری شخصيتهای مذهيی مسيحی مثل سعيد عابدينی به خاطر عقايد مذهبی شان نشاندهنده تداوم سرکوب اقليتهای مختلف در ايران است.
علاوه بر اين رژيم ايران به صورت وخامت باری آزادی بيان را نقض می کند خبرنگاران، و وب لاگ نويسان به اتهامهای واهی سياسی دستگير می شوند. اين شورا بايستی قاطعانه در مقابل نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران بايستد. حمايت از اين قطعنامه که خواستار تمديد کار گزارشگر حقوق بشر در ايران است علامت بسيار قوی اتحاد ما را در اين رابطه به رژيم ايران خواهد فرستاد
تشکر
نماينده مقدونيه:
کشور مقدونيه همراهی خود را با قطعنامه ارائه شده توسط سفير ايتاليا اعلام می کند
کشور ما هم چنان نگران وضعيت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است. ما متاسفيم حکومت ايران مکرراً درخواستهای گزارشگر برای سفر به ايران را رد کرده است.
ما همچنين بسيار نگران تشديد وخامت نقض حقوق بشر با بکارگيری اعدام هستيم. ما نگران اعدامهای صورت گرفته طی سال 2014 هستيم و به خصوص اعدام افراد زير سن قانونی
نماينده فرانسه:
متشکرم آقای رئيس
ما بسيار از نقض وحشتناک حقوق بشر نگران هستيم به رغم علائم گشايش توسط رژيم ايران. ما به خصوص نگران نتايج حکم اعدام هستيم که عمدتاً حاصل دادگاههای غيرمنصفانه و دستگيريهای خودسرانه در زندانهای ايران است.
آزادی بيان، و به خصوص به کارگيری اينترنت، محکوميت به خاطر مذهب و باورها به صورت مستمر در ايران جريان دارد.
به همين خاطر ما از اين قطعنامه حمايت می کنيم که از حمايت بسياری از کشورها برخوردار است و خواستار تمديد دستورالعمل گزارشگر ويژه هستيم.
بسيار ضروری است که از نزديک ترين فاصله وضعيت حقوق بشر در ايران را دنبال کرد. متشکرم
نماينده ژاپن: ... ...
ژاپن تمديد کار گزارشگر را تأييد می کند و از رژيم ايران خواستار همکاری کامل با اين گزارشگر است... .
رئيس جلسه:
هيأت پاکستان خواستار رأی گيری روی پيش نويس اين قطعنامه شده و بنابراين ما وارد رأی گيری خواهيم شد
از منشی جلسه می خواهيم که دستگاه رأی گيری را کنترل کند و از همه هيأتهای شرکت کننده می خواهم که برای ثبت رأی خود اقدام کنند.
نتيجه رأی گيری قطعنامه ال 9 نتايج زير را داشته است:
مثبت 21
منفی: 9
ممتنع: 16
پيش نويس قطعنامه ال 9 تصويب شد.
در اين جلسه نمايندگان پاره ای از کشورهای ناقض حقوق بشر مانند پاکستان، کره شمالی، کوبا، روسيه و چين از خواست رژيم آخوندی برای حذف گزارشگر ويژه حمايت کردند، و سپس شورا وارد رأی گيری شد. شورا با 21 رأی مثبت و 9 رأی منفی قطعنامه تمديد مأموريت دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.
‎شکست فضاحت بار ديکتاتوری آخوندی به خاطر تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر

در جلسه روز پنجشنبه و در جريان تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد و تمديد مأموريت نماينده ويژه سازمان ملل، نماينده رژيم به نحو مضحکی گفت ”امروز روز بدی برای حقوق بشر است و سياسی شدن حقوق بشر در شورای حقوق بشر بسيار نگران کننده است. ... . دو گزارش در رابطه با ايران وجود دارد يکی گزارش گزارشگر ويژه و ديگری گزارش دبيرکل که ما نمی دانيم چطوری اين گزارشها تهيه شده است که چشمها را روی پيشرفتهای ايران در زمينه حقوق بشر بسته است…
در اين جلسه نمايندگان چندين کشور در حمايت از تمديد مأموريت احمد شهيد سخنرانی کردند

رئيس جلسه:
ما هم اکنون وضعيت قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی ايران را بررسی می کنيم
من از نماينده کشور سوئد می خواهم که قطعنامه را ارائه کند

نماينده سوئد:
آقای رئيس برای من افتخاری است که قطعنامه ال 9 در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را ارائه کنم. من اين قطعنامه را از جانب کشور مقدونيه که بخشی از کشور سابق يوگسلاوی است،مولداوی، پاناما، آمريکا، و سوئد ارائه می کنم.
اين قطعنامه با متنی کوتاه با هدف تجديد مأموريت گزارشگر حقوق بشر در ايران است.
ما از گزارش و اقدامات و کارهايی که توسط گزارشگر انجام شده استقبال می کنيم. دکتر شهيد به صورت حرفه ای و با وجدان برنامه کارش را دنبال کرده و لذا شورا می تواند اهداف مهم خود برای مطلع بودن از وضعيت در رابطه با نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر (در ايران) را دنبال کند.

نماينده ايتاليا:
من افتخار دارم که از جانب اتحاديه اروپا صحبت کنم کشورهای زير خود را همسو با نکات زير می دانند
مونتونگرو، آلبانی، بوسنی هرز گوين و جمهوری مولداوی. اتحاديه اروپا هم چنان نگران وضعيت وخيم حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است.
با توجه به کميت بسيار بالای زندانيان سياسی، عدم وجود يک دستگاه قضايی مستقل، دستگيريهای خودسرانه افرادی که به صورت صلح آميز خواهان حقوق خود هستند، در عين حال اعدامهای گسترده بسيار جدی است و حق شورا است که به آن توجه کند بنابراين بسيار ارزشمند است که گزارشگر ويژه يی داشته باشيم که بر اساس دستور کارش، به شورا کمک کند تا از وضعيت نقض وخيم و سيستماتيک حقوق بشر در ايران مطلع باشد.
پيش نويس قطعنامه در جلوی ما حمايت تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا را در بر دارد و ما از اعضای کمسيون حقوق بشر دعوت می کنم که به ما پيوسته و از آن حمايت کنند
متشکرم آقای رئيس

نماينده آمريکا:
متشکرم آقای رئيس
آمريکا از قطعنامه پيشنهادی در رابطه با وضعيت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران استقبال می کند و قوياً خواستار حمايت همه اعضای شورا از آن می باشد.
هيچ تغيير قابل توجه ای در رابطه با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران ملاحظه نشده است بنابراين شورا بايستی حمايت قوی خود را از اين قطعنامه نشان بدهد تا در اين رابطه نگرانی شورا در رابطه با نقض حقوق بشر در سطح بين المللی را نشان بدهد کلام نمی تواند جايگزين عمل باشد.
شمار اعدامها در ايران از شروع 2014 افزايش يافته است و اغلب دادگاهها حکم اعدام را بدون پروسدور منصفانه صادر می کنند. از جمله گزارشهای مربوط به اقرارهای اجباری زير شکنجه. بسياری از اين افراد در ملأعام اعدام شده اند. رژيم ايران فعالان حقوق بشر، وکلا، و خبرنگاران و چهره های رفرميست را زندانی می کند.
همين طور اقليتهای مذهبی و قومی در شرايط بدی قرار دارند. اعدامهای اخير کردها و عربها و پيگرد اقليتهای مذهبی و بهايی ها، دستگيری شخصيتهای مذهيی مسيحی مثل سعيد عابدينی به خاطر عقايد مذهبی شان نشاندهنده تداوم سرکوب اقليتهای مختلف در ايران است.
علاوه بر اين رژيم ايران به صورت وخامت باری آزادی بيان را نقض می کند خبرنگاران، و وب لاگ نويسان به اتهامهای واهی سياسی دستگير می شوند. اين شورا بايستی قاطعانه در مقابل نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران بايستد. حمايت از اين قطعنامه که خواستار تمديد کار گزارشگر حقوق بشر در ايران است علامت بسيار قوی اتحاد ما را در اين رابطه به رژيم ايران خواهد فرستاد
تشکر

نماينده مقدونيه:
کشور مقدونيه همراهی خود را با قطعنامه ارائه شده توسط سفير ايتاليا اعلام می کند
کشور ما هم چنان نگران وضعيت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است. ما متاسفيم حکومت ايران مکرراً درخواستهای گزارشگر برای سفر به ايران را رد کرده است.
ما همچنين بسيار نگران تشديد وخامت نقض حقوق بشر با بکارگيری اعدام هستيم. ما نگران اعدامهای صورت گرفته طی سال 2014 هستيم و به خصوص اعدام افراد زير سن قانونی

نماينده فرانسه:
متشکرم آقای رئيس
ما بسيار از نقض وحشتناک حقوق بشر نگران هستيم به رغم علائم گشايش توسط رژيم ايران. ما به خصوص نگران نتايج حکم اعدام هستيم که عمدتاً حاصل دادگاههای غيرمنصفانه و دستگيريهای خودسرانه در زندانهای ايران است.
آزادی بيان، و به خصوص به کارگيری اينترنت، محکوميت به خاطر مذهب و باورها به صورت مستمر در ايران جريان دارد.
به همين خاطر ما از اين قطعنامه حمايت می کنيم که از حمايت بسياری از کشورها برخوردار است و خواستار تمديد دستورالعمل گزارشگر ويژه هستيم.
بسيار ضروری است که از نزديک ترين فاصله وضعيت حقوق بشر در ايران را دنبال کرد. متشکرم

نماينده ژاپن: ... ...
ژاپن تمديد کار گزارشگر را تأييد می کند و از رژيم ايران خواستار همکاری کامل با اين گزارشگر است... .

رئيس جلسه:
هيأت پاکستان خواستار رأی گيری روی پيش نويس اين قطعنامه شده و بنابراين ما وارد رأی گيری خواهيم شد
از منشی جلسه می خواهيم که دستگاه رأی گيری را کنترل کند و از همه هيأتهای شرکت کننده می خواهم که برای ثبت رأی خود اقدام کنند.
نتيجه رأی گيری قطعنامه ال 9 نتايج زير را داشته است:
مثبت 21
منفی: 9
ممتنع: 16
پيش نويس قطعنامه ال 9 تصويب شد.

در اين جلسه نمايندگان پاره ای از کشورهای ناقض حقوق بشر مانند پاکستان، کره شمالی، کوبا، روسيه و چين از خواست رژيم آخوندی برای حذف گزارشگر ويژه حمايت کردند، و سپس شورا وارد رأی گيری شد. شورا با 21 رأی مثبت و 9 رأی منفی قطعنامه تمديد مأموريت دکتر احمد شهيد گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.‎

No comments:

Post a Comment