Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

قضاوت با وجندانهای بیدار :::::::


عمر بلوچ‎ har taggats i ‎سردار محمدمسلم‎s foto
13 tim · 
قضاوت با وجندانهای بیدار :::::::::
انتقاد یکی از هموطنان به جامعهء ایرانی
شنیدن خبر اعدام سرباز مرزبان به اندازه کافی تلخ هست که روزگارت را خراب کند، ولی تلخ تر از آن این بیعدالتی جاری و عادی شده در مورد بلوچ ها و دیگر اقوام و ملیتهای ایرانی است. که حتی در دلسوزی مجازی هایمان هم عدالت رعایت نمی شود وسهم آنها به انداره سهم نانشان است .. وقتی ١٧ بلوچ اسیر را به انتقام دار می زنند نه شاعری طبع شعرش می جنبد و نه آهنگسازی نت ها جلویش ردیف می شوند و نه کسی از خودش می پرسد که آیا اینها بچه و خانواده داشتند ... کسی اسم یکی از این ١٧ نفر را می داند؟ روی سخنم با مزدوران نیست آنها وظیفه اشان را انجام می دهند خودمان را می گویم ... بالاخره بلوچ ها هم وطن ما هستند یا نه؟ ما آینه رژیم هستیم یا رژیم آینه ما؟ بی دلیل نیست رژیم فاسد اینهمه ثروت مردم را خرج می کند تا کنترل رسانه های جمعی خارج از کشور را هم در اختیار داشته باشد.

No comments:

Post a Comment