Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

کجایند کسانی که سربازان را بیگناه می دانند وبرای اعدام یک درجه دار خائن وجنایتکار همه دیوارها را روی سر خود می ریزند وناله سر می دهند و دنیا را به گُه می کشند ؟


کجایند کسانی که سربازان را بیگناه می دانند وبرای اعدام یک درجه دار خائن وجنایتکار همه دیوارها را روی سر خود می ریزند وناله سر می دهند و دنیا را به گُه می کشند ؟ آیا چشم ندارند ببیند زمانی را که 35 سال است همین سربازان در بیابان ها و مرزها بلوچ ها را می گیرند و همانجا در بیابان تیرباران می کنند وگور دسته جمعی می سازند ؟ مگر بلوچ ها خانواده ندارند ؟ مگر بلوچ ها بچه ندارند ؟

No comments:

Post a Comment