Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حربه هـای ضدبشـری فاشيسـم تماميـت خـواه پارس در بلوچستــــان اشغالــی قسمـــت پنجــم محمـــد کريــم بلـــوچ


تهاجـــم جنــون آميــزمذهبــی به بلــوچ گلزميـــن

پيــش از هجـوم وحشيانه قشــون اشغالگــر پارس به سرکردگـی جهانبانـی خونخوار حتی يک مسجد شيعــیِ رافضـی درسراسر بلوچستــان وجـــود نداشــت. پس از اشغــال وطــن ما مير پنج و پسرش موفـق به ساخـت يک باب مسجد شيعـی رافضــی در هر شهـر بلوچستـــان اشغالــي شدند.يعنــــی از ســـال شــــوم ۱۳۰۷ هجــری شمســی تا ســال ۱۳۵۷ هجری شمســــی در دزآپ ( ايــــرآپ ) ، واش ( خــــواش) ، شستــون، چهبــــار، پهــره، ميناب و حسين آباد شيعه هـــای مهاجر صاحب عبادتـــگاه شدند بــدون آنکه مردم متمــدن بلــــوچ کوچکتريــن مخالفــت يا اعتراضی به بنای مساجـــد بــــرای مهمـانان ناخوانــــده شـونــــد.
پــس از ســال ۱۳۵۷ هجـری شمســی تا بحال تعـــداد حــوزه های خــرافات، لانه هــای جـهــل و مساجـد متعلـــق به مهمــانان ناخوانــده و زورگــودر بلوچستـــان اشغالـی با مديريت و حمايـت رژيــم جهــل و جنايــت افزايــش يافتــه و هم اکنــون به بيش از پانصـــد و شـصـــت (۵۶۰) باب رسيده انــد! مساجــدی که در بخشهــای الحاقــی بلوچستــان به خراســان، کرمان و هرمزگان ساخته شــده جز هميــن آمار هستنـد. علاوه بر اين در هــراداره اشغالگــر، نهــاد سرکوبگــرو ارگان دولتـی نمــازخانه رسمـی هــم بنا کرده انــد..
جهالت فرقه ای های ولايت سفيــه بدانجا کشيــده که در ســوران، راسـک و گِــه حسينيــه و دسته های خودزنـی و قمه زنــی هـم براه انداخته انـد.
در حاليکه پيـروان اهـل سنت ازداشتن يک باب مسجـد يا عبادتگاه درطهــران محــروم هستنــد وبابکارگيـری تهديدهای رسمی، سازمانهای جاسوسی وقدرت نظامی حتی درمنازل شخصی مسلميــن ازبرگزاری نمازجماعــت ممانعـت بعمـل می آورنـد.
شهـر طهـران ( تهران) تنهـــا پايتخـت اســت که برگزاری نمـاز جماعــت اهــل سنـت در آنجا رسمـا ممنــوع اعلام شــده اســت. فرقــه ضاله خمينـی ـ خامنـه ای اين عمـل جاهـلانـه را از افتخارات خــود می دانـــد.

اشغالگــران تاريک انديش، فاشيستهـای منفعت پرست بی تمـدن و باندهای مافيایی حاکـم به غارت منابع طبيعــی و معــادن بلوچستـــان اشغالــي بسنــده نمی کننــد. علاوه بر آنکـه می خواهنــد « خــوراک و غــذای » کل جمعيــت روزافزون خـود را از ســر سفــره بلـــوچ به يغمــا ببــرنـد بلوچستــان اشغالی و مـردم بلــوچ را بطــور برنامه ريزی شـده وسيستماتيـک در معـــرض جنگ يک جانبــه مذهبــی قرار داده انـــد.
فاشيسم تماميــت خـواه فارس که پس از سال ۱۳۵۷ با خرافات فرقه ای خمينی ـ خامنه ای آميخته شده اسـت با گذشـت زمان هارتــر و درنده تــر شده اســـت. هم اکنــون که به اضمـحلال و نابودی خود خيلــی نزديک شده خــون به دنــدان دارد و با تهاجم مذهبــی، تحميــل خرافات و باورهای ضدبشــری بلوچستـــان اشغالي را هماننـــد کوردستـان شرقــی و تورکمنستـــان جنوبـی به عرصه جنگی مذهبـی تبديل کـرده است. جنگــی خونيــن و يک جانبـــه که فـرمانــده اصلــی آن خامنــه ای سفـــاک و هــدف آن تغييــر اجبــاری مذهـب پيـروان اهـل سنــت اســـت.

آخوندهـای رافضـی و باندهــای تبه کار زابلــی ـ هـــزاره با حمايــت همه جانبه حکومــت فرقه ای حاکـم، شخـص خامنه ای نمــک نشنــاس و مافيـای سپاه بلوچستـــان اشغالــي را در معرض چنان تهاجــم فرقـه ای جنون آميــزی قرار داده انـد که در تاريــخ طولانــی بلوچستــان سبعانه تريـــن تهاجــم در نوع خـود اســت. فرقــه ضاله خمينـی ـ خامنــه ای برای تحميــل خرافــات رافضـی و باورهای پوچ فرقــه ای خــود بر مــردم متمـــدن بلــوچ از شاهـان سفــاک صفــوی وحشيانـه تـرجنايـت می کننــد.

پرونده سازیهــای کينه توزانه زابليهــا ی نمــک نشنــاس بر عليــه پيشوايان مذهبـی بلــوچ، احضار مکــرر وتحقير آميـز آنان به « دادگاه ويـژه روحانيت»، بازجويـی های قــرون وسطايـی، دستگيــری علمــای بلوچ، به گروگان گرفتـن وابستگان علمــا، اعمال شکنجه های قرون وسطايی، ترور و اعـــدام دهها مولـوی، اعترافات اجباری تلويزيونی و تحقير مولــوی های اسيــر بخشی از تهاجم جنون آميـــز فرقه ای ولايـت سفيـــه به بلوچستــان اشغالـی اســت.

حکومـت فرقــه ای طهــران که برپايه اصل ولايت سفيــه بنا شده و مدعـی « رهبری مسلمانان جهان » است حــدود سـی (۳۰ ) ميليون مسلمان اهل سنت را در کوردستان، تورکمنستان ، بلوچستـــان اشغالي و خراسان با بکارگيری ترفندهای شاهان سفاک صفـــوی تحت تبليغات يکجانبه و ستــم مذهبــی قرار داده اســت تا هر چه زودتـر به فرقه ضاله ولايت سفيه پيوستـه و به سيد علـی روضه خـوان شيره ای « لبيک» بگوينـد.
عملکــرد فرقه ضاله خمينی ـ خامنه ای در بلوچستــان اشغالــــی بمراتــــب وحشيانه تــر از جنايات صفــــوی ها ســـت. لازم به ذکـر است که اگـرچـه شاهان سفک صفــوی بارها برای تسخيــر وطــــن ما از کرمان لشکرکشی کرده و جنايتهــا آفريدند اما هرگز نتوانستند بلوچستـــان را بطــــور مــــداوم تحت اشغال خود در آورند در حاليکه فرقه صفــوی صفت ولايت سفيـه حتــی در برخی از دهات بلوچستــان اشغالـــی حــوزه جهـــل و مساجـد رافضــی دايـر کـــرده، در بزمــان و گـِه مراسم جنون آميــز خــودزنی و زنجيـر زنی براه انداخته اســـت.
فرستادن گله وار مبلغين مذهبی بطور رسمی و غيررسمی از شهرهای شيعه نشين به بلوچستـــان اشغـالـی، تبليغات مذهبی از طريق مطبوعات، رسانه های دولتی، راديو و تلويزيون رسمی، ناديده گرفتن حق آزادی مذهــب، عدم استخــدام متقاضيان شغلی از اهل تسنـــن در ادارات دولتی؛ توهيــن آشکار به عقايد مذهبی مردم بلــوچ، گنجاندن خرافات آخوندی در برنامه های « آموزش و پرورش » در بلوچستــان اشغالـــی ، ساختن مساجــد رافضــی دردهــات بلوچستــان، تخريب ديوانه وار مساجد اهل تسنــن، ترور رهبران مذهبــی بلـــوچ، توهيـن مستقيم به علمای اهل تسنن از جملــه اقداماتی رسمـی و دولتـی اســت که به هــدف رافضـــی ســازی مردم بلــوچ عملی شده انــد.
کينه تــوزی و فتنه انگيـــزی فرقه ضاله خمينـی ـ خامنـه ای و برنامه های تحريک آميـز رافضی های جنايتکار در بلوچستــان اشغالـــی هر ســال در سالگـرد وفات دخت پيامبر حضرت فاطمــه به اوج خود می رســـد. با حمايت کامــل باندهای مافيايــی حاکـم و فاشيستهــای مذهبی و با راه انداختن جاهـلان فرقــه ای در خيابانهــای ايراپ ( دزآپ ـ زاهــدان)عربده کشــان به حضـــرت عمــر توهين می کننـد که حضـرت فاطمــه را به شهــادت رسانده اســت. حال آنکه اين قضيـه ( قتـل دخت پيامبر بوسيله حضرت عمـر ) دروغ محـــض اســـت.


زمانيکـه فالانژهـای وارداتــی، مهمانان نمک نشناس و هزاره های اجنبـی در قلب بلوچستــان اشغالـــی يعنی در دزآپ ( ايرآپ) با شعارهای « مرگ بر سگ سنی» و « اولی و دومی و سومی ...» عربده کشان به جان و مال مردم بيگناه می افتنــد، زمانيکه در روستاهای سرباز و ايرندگان که يک نفــر رافضــی هم نداشتــه و ندارنـد امام جمعـه وارداتی استخدام کرده انـد وسعــت جنگ مذهبــی رژيم تمدن ستيـــز بيشتـر آشکار می شـود. جنگــی که استخوانهــای شاه اسمعيل صفوی واسکلت پوکيــده شاه عباس سفــاک در قبـــر به آن می بالنـد. دخالت مستقيــم در امور مذهبــی مــردم در بلوچستـــان اشغالــی با اجرای طـرح جاهلانه «ساماندهی امور مدارس اهل تسنن ... » رسمی وعلنی شده اسـت. فاشيستهای مذهبی و خرافه پرست به دستور خامنه ای خون آشـام برای دخالت مستقيـم در امور اهل تسنن کارنامه ای بس سيــاه و خونيـــن را برجای گذاشته انــد. علما و رهبران اهــل تسنــن را بطور مستقيـم و غير مستقيــم تحت فشار گذاشتــه اند تا نسبــت به شيعــه سازی اجباری اهل سنـت بی تفاوت باشنـــد يا اينکه همانند مولوی عبدالرحمـن گــُـشتی (عبدالرحمن ملازهی يا چهباری ) و مولوی کريم زايی سرسپـــرده به جيــره خواری تن دردهنــد. سياستهـای فاشيستــی و عملکرد قلدرانه حکام تهران به سرکردگی خامنه ای جـلاد در بلوچستان جنايتی بزرگ و بيسابقه بر عليـــه بشريـــت اســت. سنـی ستيـزی و بلوچ ستيزی وحشيگرانه باندهـــای تبه کار دولتی در بلوچستـــان اشغالی برنامه ريزی شده اســـت و با حمايت همه جانبه رژيم 
جهــل و جنايت در جريان اســـت.
http://www.youtube.com/watch?v=flPIMZQwZmY

در ديــن اســـلام و در جوامع متمدن بشــری هيچ اجباری در ديــن و عقيــده نيســت. قوانين کشورهای متمدن با توافــق و پيروی از بيانيه جهانی حقــوق بشربه عقايد مذهبی مردم احتــرام می گذارنــد. هيــچ کس به رد يا قبــول عقيــده يا مذهبــی خاص مجبور نمی شــود. امــا در کشــور عقب مانده ايــران با انسانهای دگرانديـــش و عقايد مذهبــی آنان برخورد ضــد بشــری و تمــدن ستيزانه ای صــورت می گيـــرد آنهم ازطرف دستـگاه رسمــی و حاکـم. سياستهـــای بدور از ارزشهــای انســانـــی و عملکـــرد باندهای فاشيستی ـ مافيايی اشغالگــران تاريک انديــش در بلوچستان اشغالی بزرگتريـــن موانــع بر ســـر راه پيشرفـت مـردم بلـــوچ و ترقــی بلـوچستـــان هستنـــد. در حاليکه به ارزشهای انسانـی، وجود مــردم بلــوچ، هويت ملی بلــــوچ، زبان اصيل بلوچی، عقايد مذهبی ما، علمای اهل تسنـــن، حقوق بنيادی بشــری در بلوچستــــان اشغالی ذره ای احترام قائل نيستند و با مقــوله « احتــــرام بــه خويـــش و ديگـــران» کاملا بيگانه انـــد خـــود را طلبکارانه « متمدن و با فرهنگ» هــم جا می زننـد!

صراحتا به زبان فارسـی می نويســم که « فرهنــگ و تمــدن» کـذايـــی فاشيستهــای تاريک انديش پارس را در هشتــاد و پنــج ســال گذشتــه با گوشــت و پوســت و زندگــی خــود تجربه کرده ايـــم . آنچه را که بعنــوان « فرهنگ و تمدن ايرانی» در تبليغــات پـوچ خــود به آن می بالند چيــــزی جز توحـش، کشتــار انسـانهــا، دستگيــری مخالفان، شکنجـه، اعــدام هــای روزمــره در ملاءِ عــام، غارتگــری، کشتــار دسته جمعــی، چپاولگــری، تماميت خواهی مطلــق، استبــداد مطلــق، تبعيــض هــای آشکار ملــی و مذهبــی، تمــدن ستيـــزی، دشمنی با بشريــت و کينه تــوزی با ارزشهـــای والای انسانـی نيســـت. بلــوچ در بلوچستــان غربـی، کورد در کوردستـــان شرقــی، عرب در الاحـــواز، ترکمن در ترکمنستـــان جنوبــی، ترک آذری در آذربايجـان جنـوبــی و لـُرها در لرستـــان بهـای جبــران ناپذيری برای تحمــل «فرهنگ و تمدن» کذايی فاشيستهـــای پارس پرداخت کرده انـــد. بهايی که يک بخش آن هـــزاران قربانــی و بخــش ديگر آن محـــروم نگه داشته شــــدن از پيشرفت اجتماعــي و رفاه اقتصــادی بوده است. نتايج جهنمـی، فاجعـــه بار و خونيـــن هشتاد و پنـــج سال حاکميـــت فاشيسم پارس بر همـگان آشکار اســـت. بنابرايــن « فرهنگ و تمدن ايرانی» بيــخ ريــش خامنــه ای شيـره ای. بــرای مردم ستمديده بلوچ بهتــر اســـت که فاشيستهـای انسان ستيــز گور خــود رابـــرای هميشـــه از بلـــوچ گلزميــن گــم کنند و « فرهنگ و تمـدن» کذايـــی خـــود را بردارنـد و با خـــود به کويــر يــزد، کرمان و اصفهــان قحطــی زده ببرنــــد.

پروشت ءُ پروش باتنــت ايرانءُ پاکستــان
آزات ءُ آباد بات گنجيـــــن بلوچستـــــــان

محمـــد کريــم بلـــوچ
بيست و چهــارم آپريـل ۲۰۱۳


http://baluchistan47.blogspot.no/2013/04/blog-post_24.html  

No comments:

Post a Comment