Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

چرا سردمداران حکومت ما ملت بلوچ را غریبه می پندارند ولی ما خودمان را خودی می دانیم.؟؟

 فرماندار بومی نداریم.
شرایط استخدام منوط به پایبندی و قبول ولایت فقیهی است و باید ملزم به قبول باشیم‌ در حالی که در بحث عقیده مذهبی مخالف با عقیده ماست‌.
در هر حال به اندازه پشیزی ارزش برای ما قائل نیستند .
لیکن ما خود را مجبور به این می دانیم که خود را از آنان بدانیم.
اگر وزیر و رییس جمهور حرفی و قانونی خلاف حقوق ملی و مذهبی ما وضع می کنند ما می گوییم این فقط یک شخص نابخرد است و بس و دوره اش دو سه سال دیگر تمام میشود.هنچنین اگر یک استاندار و یا فرمانده نظامی در منطقه هم ظلمی روا می دارد و حقوقی را ضایع می کند همین برخورد ساده لوحانه را داریم.
هرگز فکر نمی کنیم که آن فرد وابسته به دستگاه حاکمیت است و قانونا و قصدا حق ما را ضایع و ظلمهایی روا داشته اند.
آنان طرد ما را حق قانونی می دانند ولی ما دوره ای و فردی فکر می کنیم.
بیاندیشیم که چندین و‌چند سال است با ما چنین برخورد می کنند و ما در مقابل گرفتار ساده لوحی خویش بوده ایم.
بیاییم و به خودباوری کامل برسیم.ما یک ملت با یک پیشینه و هویت تاریخی هستیم.
ما نباید خود و‌ملتمان را آله دست دشمن با سادگی مان قرار دهیم.
ما حق داریم به مانند انسانهای آزاد زندگی کنیم.برای امروز و فردای خود و فرزندانمان تصمیم بگیریم.آینده ای زیبا و پرامید ترسیم کنیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
سادگی و ساده زندگی کردن بهترین منش و اخلاق زندگی و روش تربیت و زندگی انبیاست.اما از یک سوراخ بارها و بارها گزیده شدن نامش سادگی نیست.بلکه این جهل است و نادانی.
بیاییم همه و همه عالم و دانشمند دانشگاهی و بازاری ‌طلبه و عمله برای یک زندگی عزت مند تلاش کنیم.بیاییم و به یک ریسمان چنگ بزنیم.بیاییم وبه ریسمان خودمختاری بلوچستان در همراهی با مبارزان چنگ زنیم.
بدانیم که در فردای رسیدن به خودمختاری ما سرور و آقای خود خواهیم بود واز ستم و زیر دست بودن ظالم نجات خواهیم کرد و بلوچستان را بوسیله دستان بلوچ انگونه که می خواهیم آباد می کنیم.
داشتن یک زندگی در امنیت و شرافتمندانه در بلوچستانی خودمختار حق ماست.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_خودمختار‬

No comments:

Post a Comment