Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به نام خدا لباسم برازنده تن خدمتگزاران باد


به نام خدا لباسم برازنده تن خدمتگزاران باد
چند روزی است که درفضای مجازی تصاویری ازاستاندارمحترم با لباس بلوچی برتن منتشرمی شود وهریک ازکاربران دوستدارایشان اظهارنظرهایی درتأیید وتمجیدازاین اقدام جناب آقای هاشمی درزیرتصاویردرج وازارزش گذاری استانداربه لباس بلوچی تشکرمی نمایند،که بحق این اقدام استانداراقدامی شایسته وقابل تقدیراست زیراهرگاه مسؤلی ارشد بخواهد درخدمت مردم یک منطقه وطرف اعتماد آنها باشد یکی ازراه های این جلب اعتماد وخلق آن،ابرازعلاقمندی به آداب ورسوم ،باورها وحضوردرجشن ها ومراسم ومهمترپوشیدن لباس آنها(هم لباس شدن لحظه ای وسمبلیک است ،چنانکه رئیبس جمهورسابق هم درسفرهای استانی دربرخی استانها ویا سفرهای خارجی خصوصا کشورهای عقب مانده افریقایی ویا آمریکای لاتین انجام میدادندکه البته فرق است بین این وآن،زیرا که این برای دوست داشتن است وآن برای دوست پنداشتن) یعنی درلحظه ای مردم منطقه راخودی تلقی کردن وبا آنها بودن را بنمایش گذاشتن است ، استانداران قبل از ایشان هم ازجمله آقایان مهندس آزاد،نارویی وسید محمود حسینی هم لحظه هایی ازعمرشان رادرپوشش بلوچی سپری کرده اند ولی دوستدارانشان شاید بچنین رسانه هایی برای بنمایش گذاشتن دسترسی نداشته یا خود نخواسته اند، بهرحال چنین اتفاقاتی قبل ازایشان هم افتاده است ،اما ازاستاندارمحترم با توجه بوعده های انتخاباتی دولت تدبیروامید وشخص ایشان،انتظاراتی فراتر از این اقدام مد نظر بوده وهست اگر چه ارزش گذاری به لباس ، فرهنگ ورسومات وآداب وباورها و احترام گذاشتن بمردم وبحضور پذیرفتن وبرجلساتشان حضور یافتن از اقداماتی شایسته ودرخور تقدیر وارج نهادن است اما حل مشکلات ورفع تنگناهای معیشتی مردم وکاستن از درد ورنجشان هم بخشی مهم از وظایف مسؤلین ارشد ونمایندگان دولت است وتلاشی فراترازهم لباس شدن وهم مجلس شدن را می طلبد .غرض ازنوشتن این سطورهم همین است که به فرزندان قدر شناس وسرشارازاحساس وبامروت بلوچ یادآورشوم که مبادا مصداق این باشیم که ازهول هلیم خودرا دردیگ افتاده بیابیم ودرحال دست وپازدن بیهوده ، زیرا که انتظار مردم استان ما وبویژه مردم بلوچ این است که تاکنون که نصف زمان مسؤلیت دولت تدبیروامید وبالطبع نصف دوره خدمتگزاری ایشان دراستان سپری شده ومیشود شفاف ومستند باآمار اعلام دارند که :
1- چه میزان ازمشکل بیکاری واشتغال جوانان بلوچ ازگروه های مختلف آماده و جویای کار، بیسواد، کم سواد، باسواد وتحصیل کرده دانشگاهی در مقاطع کارشناسی وبالاترحل شده، آیا می توانند آماری مستند به محل اشتغال آنهاارائه دهند؟
2- چه میزان ازمشکلات زیرساخت های حمل ونقل (راه های ناایمن) دراستان حل شده ودراین مدت نزدیک بدو سال چند قطعه از راه های چند خطه بین شهری وترانزیتی (رفت وبرگشت منفک) دراستان کلنگ خورده ودردست ساخت است، تاجایگزین راه هایی شوندکه،هرروزخبرتلفات جانی غیرقابل تصوروحتی غیرقابل پذیرش عقل واندیشسه ازآنها راهمین کاربران محترم منتشر میکنند ، حوادثی جاده ای که نه تنها با ازدست دادن جان ده ها انسان (ثروت انسانی ) واسقاط شدن ده ها اتوموبیل ، بلکه هزینه های جانبی دیگری را بخانواده هاودرمجموع بثروت ملی منطقه وکشور تحمیل می کنند .
3- دراین مدت نزدیک بدو سال چندتا ازمدارس کپری ویا خشت وگلی درروستاهای منطقه به ساختمان آموزشی ایمن ومطلوب تغیریافته ویا ساخت وتجهیز شده اند.
4- چند تا از بازارچه های مرزی برای اشتغال ودرآمد زایی مرزنشینان وروستانشینان مرزی استان فعال شده اند تا روستائیان مرزنشین به حاشیه شهرهاهجوم نیاورند وبرحاشیه ها واسکانهای غیررسمی معضل سازنیفزایند وامنیت اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی درشهرها را تهدید نکنند .
5- چند تا بیمارستان مجهزدرشهرهای استان راه اندازی شده اند تا همشهریان وهم استانی هایمان مجبورنشوندعلاوه بررنج بیماری وفقر، رنج سفر باستانهای همجوار را متحمل شوند .
6- چه میزان توانسته اند برای بی خانمان های ساکن حاشیه شهرها مانند بل سرچابهار وجاه های دیگر درحاشیه اکثر شهرهای استان که نه تنها توان ساخت سرپناهی مناسب را ندارند که حتی حلبی آباد ها وخانه های کارتنی وکپر آنان هم توسط نهاد های متولی مدیریت شهری تخریب وآوار می شوند چاره ای بیندیشندوبخشی ازهمین مردم بلوچ را که به آنان احترام میگذارند ولباسشان را برتن میکنند ازرنج آوارگی وبی سرپناهی وبی خانمانی نجات دهند ، مگرنه این است که مسؤلین متولی وکاهنده درد ورنج محرومین هستند .
7- استاندارمحترم باتلاش ورایزنی های قابل تقدیرباسرمایه گزاران بومی وغیر بوی وبانک ها درجهت ایجاد کارخانه جات بزرگ اقدامات مهمی را دردستورکاردارند وحتی کلنگ بخشی از احداث کارخانه پتروشیمی را هم برزمین زده وازسوی دیگر از توسعه بنادر واسکله های تخلیه وبارگیری بسیار بزرگ و وسیع صحبت می فرمایند وریاست جمهور وایشان از ایجاد اشتغال برای هزاران نفر دردراز مدت ورونق اقتصادی درآینده وعده می دهند اما نفرموده اند که دراین دوسال گذشته برای اشتغال وحل معضل بیکاری در کوتاه مدت چه کرده اندودردوسال آینده ازعمردولت چه برنامه ای دارند حتما ایشان سخنان اخیر ریاست محترم جمهوررا هم شنیده اند که فرمودند بزرگترین منکر ات ، فقر ، بیکاری وفساد وریا میباشند (شنبه 5/2/94)
برای رفع این منکرات در استان چه اقداماتی را درمدت دوسال گذشته انجام داده وبرای دوسال آینده در دست اقدام دارندحتما هم باین اصل اعتقاد دارند که باشعار های خوب ومقبول ومردم پسند ووعده های امید زا مشکلی حل نخواهد شد بلکه انتظارات را افزون خواهند نمود
8- درحالی که ریاست محترم جمهورومدیرعامل منظقه آزادچابهار وهریک ازاعضای هیأت مدیره واستاندارمحترم همگی در مصاحبه ها وسخنرانی ها وجلسات اقتصادی وبازرگانی صحبت از توسعه بنادرواسکله ها واحداث کارخانجات بسیار بزرگ در سواحل دریای مکران وشهرستانهای دیگراستان دارند آیا باین هم اندیشیده اند که اگرروزی این وعده ها محقق شود، اینهمه واردات وصادرات ترانزیتی وتولیداتی که قطعا مازاد برنیازاستان خواهد بود وباید باستان های دیگر ومرزهای صادراتی کشورهای همسایه رسانده شوند از کدام جاده های ترانزیتی وچند خطه، با انبوه کشنده های غول پیکر وکامیون وتریلر ترانزیتی باید حمل ونقل شوند، آنچه که ازاخباراقدامات توسعه ای در کشورهای مختلف وحتی همسایه ها وکشورهای درحال برنامه ریزی برای توسعه دریافت می کنیم این است که قبل از برنامه ریزی برای احداث کارخانه ها واسکله های تخلیه وبار گیری بزرگ ویا همزمان با عملیات اجرایی چنین پروژه های کلان تولیدی واقتصادی، احداث پروژه های حمل ونقل وبویژه جاده های ایمن برای کشنده هاوکامیون را،باسرعت بسیاربالایی آغازوقبل اززمان بهره برداری ازکارخانجات واسکله ها وبنادرتجاری ویا توسعه مناطق آزاد وایجاد مناطق آزاد جدید انجام واماده بهره برداری می شوند آیا تاکنون باتوجه بوعده ها وکلنگ زنی های پروژه های تولیدی وصادراتی وبازرگانی کلان، برای راه های زیر بنایی هم کلنگی برزمین خورده است یا اینکه بایدمنتظربود تابا آغاز بهره برداری ازاین پروژه هابا اقزایش چندین برابری حجم ترافیکی جاده های نا مناسب فعلی هر روز شاهد اسقاط اتوموبیل های شخصی بیشتر با تلفات جاده ای وحشتناکتر از اکنون از نیروی انسانی استان وکشور باشیم .
9- آیا استاندار محترم موفق شده اند که شب هنگام دردشت وسیع وحاصلخیزسیستان گشتی بزنند ومشاهده گرلامپ های خاموش بین 50 تا 100درصد خانه های روستایی شهرستانهای منطقه سیستان باشند وجویا شوند که علت چیست(بسیاری ازروستاهای سیستان خالی از سکنه شده اند )و چرا این اتفاق افتاده؟
مواردذکر شده بخشی اندک ازمشکلات ومعضلات این استان بود که یادآوری شدند ،بدوستان کاربرفضاهای مجازی ورسانه های تبلیغاتی مسؤلین هم یادآورمی شوم که به لباس محلی پوشیدن استاندارویا هرمسؤل خدمتگزاردیگرافتخارنکنند ،بلکه ازآن استقبال کنند، افتخارباقدامات خدمتگزاران نظام دراستان درهرلباس وگرایش سیاسی ومذهبی وقتی منطقی ودرخورسپاس وتشکر است که مشکلات ومضلات استان درزمان تصدی آن مسؤل نسبت به قبل کمتر وگشایشی دربهبودزندگی اقشارمختلف وبویژه آسیب پذیر جامعه حاصل شده ، فقر وبیکاری که ازمهمترین عوامل نا امنی هستند مهارگشته وروبکاهش باشند ومسؤلین گرانقدردرکنارمحبت معنوی واحترام گذاشتن به بزرگان ومعتمدین وجوانان و...ودرکناربرتن کردن لباس شما تلاشی هم درکندن رخت فقر وتنگی معیشت از تن رنجورهم استانی های شما بنمایند وهزاران کودکی راکه دراین استان بنا براعلام دانشگاه های علوم پزشکی استان باسوءتغذیه ناشی ازفقرخانواده ها مواجه هستند ازاین بند برهانند . باآرزوی براورده شدن همه انتظارات موجه مردم استان از مسؤلین وموفقیت مسؤلین در محبت توأم با خدمت بمردم.

No comments:

Post a Comment