Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در روزهای گذشته دستکم 6 کشته وز خمی در بلوچستان صرفا به ظن حمل سوخت توسط ارگان های امنیتیدر روزهای گذشته دستکم 6 کشته وز خمی در بلوچستان صرفا به ظن حمل سوخت توسط ارگان های امنیتی
ایا با این برخوردها ماموران روحیه ستیز و اقدامات مسلحانه را تقویت نمی کنند؟!
بعد هم که می گویند مردم بلوچ تروریست اند.

No comments:

Post a Comment