Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مردانی از جنس ایمان و آهن


مردانی از جنس ایمان و آهن
عاشقان ملت و سرزمین
براستی :
چه گلهایی که پرپر نشدند
چه جوانانی برای رهایی از ستم که فدا نشدند
بی آنکه بشناسیم ،بی انکه قطره قطره خونشان را قدر دانیم و ارج نهیم
براستی که برای چه و برای که جانشان را فدا نمودند؟
جاودانه شدند بی انکه ما جاودانگی شان را بدانیم و با آرمانهای بلند این جوانان غیور و سرفراز عهد و میثاق بر ادامه هدف والای انان بندیم.
نامشان در دنیای خاکی بر سنگ نوشته ها و ارواحشان بر بلندای آسمان
تنها یاد و خاطرات شان ثبت در دفتر همسنگرانشان و مایع روح و روان زندگی همرزمانشان
قطره قطره خونشان میثاقی دوباره بر عهد برادران همرزم و عزمی مستحکم تر از قبل بر ادمه راه عزیزان از دست رفته شان.
شهادت تنها خواسته قلبی از خداوند در راستای نجات ملت و سرزمین تحت ستم شان از یوغ ستم جنایت کارترین حکومت قرن.
و اما براستی ما تا چه اندازه شناختیم این عزیزان را و تا به چه اندازه دریافتیم راه و مقصد والای انان را.
این عزیزان تا پای چوبه های دار رفتند و بوسه بر عشق پاک،عهد با خدا تا شهادت بر استقامت در برابر ظلم ایستادند ،بدون اینکه تزلزلی در قدمها و احساس ندامت و پشیمانی در انتخاب راه داشته باشند.
براستی ما تا چه اندازه شناختیم و قدر دانستیم و درس گرفتیم از لحظه لحظه زندگی این عزیزان و با خود اندیشیدیم که چه نیروی ماورای الطبیعه ای این عزیزان را احاطه و عاشق فدا شدن در جهت نجات ملتشان کرده بود.
آری کدام نیرو چنین قدرتی برای فدا شدن و تصمیمی برای جان بازی می دهد؟
آنها جوانانی خاکی از جنس و نسل ما بودند/دارای آرزوها و رویاهایی چون ما بودند/جوان و سرشار از نیروی جوانی با امید و آرزوهایی برای فردای زندگی/اما براستی فرق این نسل خاکی با ما چه بود؟
فرق بین ما و این عزیزان فرقی در تفکر به فاصله زمینی یان و اسمان نشین ها بود.
شهدای ما آزادی از ستم یک ملت را می خواستند و ما ازادی جسم یک و نیم قد خویش را فقط!!
انان دلداده ما و ما دلده دنیای خویش/انان پروانه شمع های ارزوهای ما بودند که برای شکوفا شدن آرزوهایمان به اتش عشق من و ما زدند و بر نور امید دمیدند.
ارزوهای خویش را کشتند تا آرزوهای من و ما و یک ملت به تمام معنا سرکوب شده و تحت ستم زنده شود.
رسم مردانگی را بجا و روح غیرت و جانبازی را در این عصر سکوت و وحشت زنده نمودند و یاد خاطرات مردان کهن این سرزمین را زنده نمودند.
انان آموختند که نجات از ستم بها می خواهد.اموختند که بهای این نجات فدا شدن است .خود را فراموش کردن و به دیگران رسیدن ،زندگی بخشیدن است.
امروز روز فخر بر بلوچ و بلوچستان است که چنین فرزندانی تقدیم برای نجات از ستم کرد و این کاروان همچنان به پیش می رود تا جان فداییانی را جاودانه برای ابد و صاحب نام نیک در جهان کند.
این کاروان ،کاروان مردان عاشق خدا و این ملت و سرزمین هستند.
خونشان را بی بها فدا نکردند که فراموش از اذهان و افکار گردند.
این عزیزان ناقوس مرگ دشمنان رادر این سرزمین ظلم زده به صدا در اوردند و با بوسه بر طنابهای دار به دشمن اموختند که اینجا سرزمین مردان عاشق است.مردانی که عاشق فدا شدن برای دفع ستم هستند.
روحشان شاد و یادشان تا ابد زنده و جاوید
و خواهیم گفت به دشمنان سرمست از قدرت در سرزمین مردان عاشق ،،که مرگ سودای زندگی است.یا کشته خواهیم شد و یا با سرافرازی در سرزمین مادری زندگی خواهیم کرد.
اینجا سرزمین مردان خداست .مردان عاشق این اب و خاک و ملت
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬


No comments:

Post a Comment