پارلمان سوئیس بعد از ظهر روز چهارشنبه 8 مارس، میزبان نشستى درباره "ملیت‌ها و اقلیت‌هاى ایران" با حضور نمایندگان پارلمان این کشور، شیرین عبادى، وکیل ایرانى برنده جایزه صلح نوبل و تعداد قابل توجهی از فعالان حقوق بشر و رهبران احزاب ملیتهاى ایرانى بود.
در این نشست که در مقر پارلمان در شهر برن پایتخت سوئیس برگزار شد، نمایندگان احزاب و سازمان‌هاى حقوق بشرى ملیت‌هاى ایران در سخنرانىهاى خود به نقض حقوق بشر و تبعیض حکومت تهران علیه گروههاى اتنیکى غیرفارس و اقلیتهاى قومى و مذهبى پرداختند.
مانوئل تورناره، نماینده ژنو در پارلمان سوئیس و عضو کمسیون اروپا که به همراه سیبل ارسلان، نماینده حزب سبزهای سوئیس مدیریت این نشست را بر عهده داشت، در آغاز جلسه گفت: سوئیس بهترین نمونه جوامع متکثر، دمکراتیک و فدرال است که مى تواند الگویى براى کشورهاى دارای تنوع قومى، فرهنگى و زبانى و غیره باشد، چرا که همه ملیت‌ها، زبانها و فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته شده و به صورت فدرال امور خود را اداره می‌کنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قومیتهاى ایران همواره تحت ستم مضاعف بودهاند و به دلیل زبان، فرهنگ، مذهب و هویتشان مورد تبعض واقع شدهاند.
دکتر کریم عبدیان بنىسعید، مدیر اجرایى سازمان حقوق بشر اهواز، در سخنان خود در پارلمان سوئیس تاکید کرد کشورهاى خاورمیانه على الخصوص ایران، همواره مرکز ستم ملى و سرکوب اقلیتها و به حاشیه راندن آنها بودهاند.
 مدیر اجرایى سازمان حقوق بشر اهواز همچنین به سیاستهاى تبعیض آمیز جمهورى اسلامى علیه مردم عرب از فقر و بیکارى و غارت ثروتها و تغییر ساختار بافت جمعیتى منطقه گرفته تا تخریب عامدانه محیط زیست و انتقال آب رودخانه و مشکلات خدماتى و قطع آب و برق و اعتراضات اخیر مردم اهواز اشاره کرد و گفت: تنها راه حل پایان دادن به این تبعیضها، اتحاد ملیتهاى ایران و همراهى جامعه بینالملل با مبارزات آنها است.
مصطفى هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، در سخنرانى خود با ارائه آمارهایى از انواع تبعیضها و ستمهای روا داشته علیه کردهاى ایران، گفت: " رژیم جمهوری اسلامی از بدو بدست گرفتن قدرت با قانونی کردن مذهب رسمی (شیعە ولایت فقیهی) و نیز زبان رسمی (فارسی) سیاستهای تبعیضآمیز و به حاشیە راندن دیگران [ملیتها] را در دستور کار خود قرار داد و تا کنون تلاشهای مداومی کردە است کە این سیاستها را بە صورت نرمافزاری و سختافزاری پیش ببرد".
هجرى اضافه کرد: سیاستهای رژیم همە ابعاد زندگی کسانی کە خارج از اعتقادات و زبان رسمی مد نظر حاکمیت هستند را طوری تحت تأثیر قرار دادە کە تاثیران جوانب منفی این سیاستها، بر زندگی آنان که حداقل نیمی از جمعیت هشتاد میلیونی ایران را تشکیل میدهند، بە مرحلە خطرناکی رسیدە است.
دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران تاکید کرد: تاکنون آنچە درباره این ملیتها بحث شدە، بیشتر بە فضای امنیتی موجود در مناطق آنها و نیز بە اعدامها و زندانهای طولانیمدت فعالین سیاسی و جوانان آنها بودە است و افکار جهانی کمترین آگاهی از تأثیرات سوء سیاستهای تبعیضآمیزی کە رژیم علیە این ملیتها اعمال میکند، ندارد. این سیاستهای تبعیضآمیز، خود ژینوساید سفیدی است کە جمهوری اسلامی بە دور از چشم جهانیان در حق ملیتهای ایرانی اعمال میکند.
ماشاءالله رزمی، محقق و فعال سیاسی ترک آذربایجانى، درباره حق آموزش به زبان مادری، سرکوب فعالان ملی و مدنی توسط جمهوری اسلامی ایران، تبعیضهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نژادی علیه آذربایجانیها و سایر اقلیتهای اتنیکی و اثرات زیانبار خشکی دریاچه ارومیه بر روی مردم آذربایجان سخنرانی کرد و خواستار حمایت جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر از مبارزه مدنی آذربایجانیها در ایران شد.
ناصر بلیدهاى، سخنگوى حزب ملت بلوچستان، به تبعیض مضاعف قومى و مذهبى علیه بلوچهاى ایران اشاره کرد و گفت: سیاستهاى سرکوبگرانه حکومت در دوره روحانى بیشتر شده است.
یوسف کر از سازمان فرهنگى وسياسى خلق ترکمن، با اشاره به تاریخچه جنبش مردم ترکمن و سرکوب آن توسط حکومتهاى مختلف در ایران به مسایل تبعیض در منطقه ترکمنصحرا از قبیل خشکاندن رودخانههاى منطقه اشاره کرد.
تیمور الیاسى، نماینده جمعیت حقوق بشر کرستان ایران در ژنو، نیز در سخنرانى خود به کشتن کولبرها توسط نیروهاى امنیتى و افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسى کرد در ایران پرداخت.
در پایان این نشست تعدادى از نمایندگان پارلمان سوئیس با ایراد سخنانى کوتاه خواستار قوىتر شدن فشارها در مذاکرات کشورهای اروپایى با ایران در زمینه پرونده حقوق بشر و علىالخصوص مسایل نقض حقوق ملیتها و اقلیتهاى اتنیکى و مذهبى شدند.
 |