Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شمال بلوچستان یا سیستان ؟

Karim Baloch
شمال بلوچستان یا سیستان ؟
مدافعان خطهء شمال بلوچستان که بعدها دول ضد مردمی و اشغالگر ایران نام سیستان را بر آن نهادند ؛ قبایل زیر بوده اند :
1- براهویی ها .
2- نارویی ها .
3- گرکیج ها .
4- سنجرانی ها .
5- مینگل ها .
6- یارمحمد زیی ها .
7- اسماییل زیی ها ..
8- ریکی ها .
9- گمشادزیی ها .
10- دهمرده ها .
آیا کدام « سیستانی » در فامیل های فوق میتوانید بیابید ؟ همهء قبایل فوق بلوچ بوده و هستند !
بلوچستان
چه بلوچستان شمالی ،
چه بلوچستان جنوبی ،
چه بلوچستان شرقی و
چه بلوچستان غربی
همه و همه بلوچستان بوده و بلوچستان میبایست باشند !

No comments:

Post a Comment