Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تحجر پان فارسیزم (چون نمیتوان اسم آنرا تفکر گذاشت)تحجر پان فارسیزم (چون نمیتوان اسم آنرا تفکر گذاشت) آنها طرفدار عدم برابری ملت ها هستند و خود را بواسطۀ نژادشان از سایر ملت ها برتر میدانند،
اکنون در خاور میانه دو افکار بسیار پلید و خطرناک تهدیدات بزرگی برای انسانیت هستند .۱- فاشیزم فارس۲-داعش
مبارزه با فاشیزم فارس و داعش وظیفه هر انسان آزادی خواهی است.

No comments:

Post a Comment