Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آقای موسوی شما چرا همین مطالب را به مکارم شیرازی که از مهاجرت‌های مردم سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد انتقاد کرده چیزی نمی گویید؟


Abdol Ghaffar Behzady har lagt till 3 nya foton.
رقسمت کادر اداری و هیت علمی ایراد نمودند . ایشان گفتند تا زمانی که ما نیروی کاری و توانمند از این شهرستان داریم نباید افرادی را جاهای دیگر استخدام کنیم.
بعد از سخنرانی ایشان آقای موسوی امام جمعه چابهار پشت تریبون فرمودند: کسانی که تفاله بومی گری را در دهانشون می چرخانند باید تف کنند و دور بیندازند . ایران سرای همه ایرانیان است .ایرانی هر کجا ایرانی است .ایرانی هرکجا در خاک ایران می تواند کارو زندگی کند.
حال آقای موسوی شما چرا همین مطالب را به مکارم شیرازی که از مهاجرت‌های مردم سیستان و بلوچستان به حاشیه شهر مشهد انتقاد کرده چیزی نمی گویید؟ بقول شما ایران سرای همه ایرانیان است .چرا ایشان نگران مهاجرت مردم سیستان وبلوچستان به مشهد شدند؟

No comments:

Post a Comment