Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عدالت نیوز: حذف مدیران بومی در شهرستان کنارک و بکارگیری مدیران غیر بومی


EDAALATNEWS.BLOGSPOT.NL|AV ‎عدالت نيوز‎
ستخدام بومیان وجود ندارد زیرا در همه شهرستانها و بخش و مرکز استان وضعیت بدین منوال است و بومیان قدرت اجرایی و مدیریتی ندارند و همیشه باید توسط افراد و اشخاص غیر بومی زابلی ادراه بلوچستان 98درصدی بلوچی اداره شود کما اینکه با این کارها بر فقر و بیکاری و تحصیلی بیشتر دامن زدن چیزی دیگر در جهت بهرورزی ملت بلوچ و مشارکت در امور اداری و اجرایی وجود ندارد.
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2014/08/blog-post_27.html

No comments:

Post a Comment