Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اگر ملت بلوچ به حمایت و دفاع از سرزمین و سرمایه ها و هنرها و عقاید موجود در آن بپانخیزند و بر روی سکوی دفاعی منسجم و متحد نشوند باید بدانند که به آسانی هضم و حذف می شوند.


عد از 86 سال و اندی تجربه تلخ تحت ستم راه دفاع را در پیش گیرید و به همراهی با ما در راستای دفاع برخیزید.
دستان یاریگر ما ای فرزندان پاک بلوچستان بسوی شما برای نجات بلوچستان و سرمایه های موجود آن و حفاظت از نسل و صیانت خاک پاک آن دراز است.
دیگر سکوت بس است.
دیگر تحمل ستم با شعار مصلحت بس است.
از امروز خودمان برای سرزمین و آینده خود و نسلهای بعدی خویش تصمیم می گیریم و از اما و اگرها می گذریم.
راه ما راه مقاومت در راستای آزادی از ستم و رسیدن به عدالت است.

No comments:

Post a Comment