Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

کلاس های کودکان بلوچ در ایران نه غزه ......

کلاس های کودکان بلوچ در ایران نه غزه ......
بگو نه begoonah‎ har lagt till 11 nya foton.
مهوری اسلامی آنرا کلاس درس و مدرسه می نامد. در حالیکه قلب هر ایرانی شرافتمندی از دیدن کودکان معصوم در چنین وضعیتی فشرده می شود، کارگزاران دزد و نالایق نظام در توجیه خیانتهایشان مثل وزیر آموزش و پرورش رژیم در بلوچستان می گوید : کلاسهای حصیری پهن شده روی زمین برای این کودکان مناسبتر است !
این در حالی است که کودکان این سرزمین از حضور در کلاسهایی با دیوارهای خشتی و نشستن در زیر نور آفتاب و تحمل سوزش سرمای زمستان رنج می برند و از بودن با پاهای برهنه و شکمهای گرسنه شرم می کشند و با اعدام و زندانی کردن معلمان، بسیاری از کلاسهای درس در مناطق محروم کشور بی معلم باقی مانده است و کودکان در حسرت همه آن چیزهایی هستند که حاکمان غارتگر آخوندی از آنان به یغما برده اند.
‫#‏ایران‬ ‫#‏مدرسه‬ ‫#‏کودکان‬ ‫#‏معلم‬

No comments:

Post a Comment