Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آقاي فرماندار به فرهنگ هاي ايراني احترام بگذاريد!

خبري در روزهاي پاياني سال در محافل شهرستان زمزمه شد كه براي بنده به عنوان روزنامه نگار غير قابل باور بود اما علي رغم بهت آور بودن اين خبر و تاييد آن توسط منابع موثق وافراد حاضر در جلسه اينجانب از گزارش آن به مطبوعات بر خلاف ميل باطني و حتي رنجش دوستان فرهنگي خوداري كردم تا اين موضوع بدوراز تنش و حساسيت توسط شخص گوينده به روشي منطقي فيصله يابد و از افكار عمومي رفع حساسيت و عذر خواهي شود
متاسفانه اين اتفاق نيفتاد
 
شرح ماجرا به اين صورت بوده است كه آقاي فرماندار در جلسه اي اداري خطاب به يكي از مديران بومي در حضور جمعي از مديران شهرستان در محل فرمانداري لباس بلوچي را به سخره مي گيرد ودر اظهاراتي عجيب ميگويد مديران شهرستان بايد با لباس رسمي در جلسات فرمانداري شركت كنند(نقل به مضمون).
آقاي فرمانداربه عنوان نماينده دولت و مديرسياسي حتما مي داند كه خوشبختانه در هيچكدام از قوانين جمهوري اسلامي پوشيدن لباس اصيل اقوام ايراني منع نشده است اتفاقا در رژيم گذشته كه درابتداي تاسيس آن كشف حجاب و پوشيدن لباس فرنگي و كلاه شاپو با شعار پيوستن به كاروان تمدن و تجدد اجباري شد در اين استان با درك رژيم از حميت و حساسيت مردم در صيانت از فرهنگ بومي ايراني خود اجرايي نشد و لباسي كه اكنون پوشش جمعيت كثيري از مردم ايران است حاصل همان دوران ديكتاتوري آمرانه درراستاي يكپارچه نمودن فرهنگ هاي ايراني بود كه ره به جايي نبرد.

آقاي فرماندار! در جهان معاصرنيز كشورهاي وجود دارند كه در عين حفظ فرهنگ و ريشه هاي ملي و قومي خويش نظير ژاپن وهند در توسعه پيشرفت و بومي نمودن علم و تكنولوژي نيز گوي سبقت از همگنان ربوده اند. تقليد از ظواهر مترادف با توسعه و پيشرفت نيست. مولانا هشتصد سال قبل در بيتي نغزبه مقلدين هشدار داده و تقليد از ظاهر را نكوهش كرده است:

خلق را تقليدشان بر باد داد اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
مشخص نيست منظور فرماندار ازتعرض به لباس و پوشش مردم استان چه بوده است؛ اما چنانچه به ظن غالب ايشان محروميت هاي اقتصادي اين سامان را ناشي ازفرهنگ اصيل آنان مي داند، قطعا دچار تصوري اشتباه از توسعه و پيشرفت مي باشد. مقام رهبري و روساي جمهوري و ديگر صاحب نظران همواره از اصالت فرهنگ مردم سيستان و بلوچستان گفته و نوشته اند ودر سفرهاي استاني به كسوت مردم اين خطه در آمده اند. حال اين كه چگونه يك مقام سياسي بدون هرگونه ملاحظه سياسي فرهنگي و اجتماعي بي محابا به فرهنگ اصيل وايراني مردم مي تازد، جاي سوال فراوان دارد!

آقاي فرماندار مردم استان اگر ناچار شوند فقرو محروميت را با داروي قناعت درمان مي نمايند اما خداي ناكرده تحقيرفرهنگي را از از هيچ مقام شخصيت و صاحب منصبي را برنمي تابند وبه فرهنگ اصيل و قديم خود مي بالند. اقوام اين استان در حفظ و حراست از فرهنگ در مقابل خشن ترين ديكتاتوران قد علم نمودند تا در ورطه تقليد از مظاهر فرهنگ بيگانه نيفتند.

آقاي فرماندار بي درنگ اين كم لطفي و نامهرباني آشكار به مردم استان را به نحويي جبران و از دل مردم رنجيده اين سامان به در آوريد كه شايسته شان و جايگاه يك مدير در مقام فرمانداري باشد. بديهي است عدم اصلاح چنين رويكردهاي فرهنگ ستيزانه واكنش هاي احتمالي طبعا مسالمت جويانه و قانوني را در پي خواهد داشت.
در پايان از استاندار محترم كه خود از استانهاي قوميت نشين كشور مي باشد انتظار مي رود به مديران نا آشنا به مباني فرهنگ و سياست اخطار و گوشزد نمايد تا اينگونه به حساسيت هاي مردم اين استان دامن نزنند. با توجه به شرايط حساس و ويژه در اين برهه از زمان و لزوم حفظ آرامش طبق توصيه مقامات ارشد نظام، تاكنون مردم آرامش خودرا حفظ و منتظر واكنش و برخورد استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در استان مي باشند. اميد است كه صبر و نجابت و مهمانوازي و آستانه تحمل بالاي مردم مورد سوأ تعبير و سوء استفاده قرار نگرفته و همگان به سمت توسعه اي حقيقي و با ملاحظات فرهنگي گام بردارند.

يادداشت مذكور در مورخ 22 فروردين در روزنامه زاهدان به چاپ رسيده است.

No comments:

Post a Comment