Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

لطفا کمی حوصله کنید این نامه ها را با دقت بخوانید و بدانید که برای رسیدن به عدالت بطور مسالمت آمیز خیلی کار شده است و نتیجه نداده است. بخوانید و بدوستان خود بگوئید تا بخوانند و باشتراک بگذارید.


لطفا کمی حوصله کنید این نامه ها را با دقت بخوانید و بدانید که برای رسیدن به عدالت بطور مسالمت آمیز خیلی کار شده است و نتیجه نداده است. بخوانید و بدوستان خود بگوئید تا بخوانند و باشتراک بگذارید.

No comments:

Post a Comment