Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

صفحه اول روزنامه اعتماد (فردا سه شنبه):


صفحه اول روزنامه اعتماد (فردا سه شنبه):
معاون رئیس جمهور پیشین به زندان رفت
پرونده خود رئیس جمهور پیشین در حال رسیدگی است
حرف زدن در مورد رئیس جمهور پیشین تر جرم است
فرزند رئیس جمهور پیش از پیشین تر بزودی به زندان خواهد رفت
هر چیز که بگندد، نمکش می زنند؛ وای به روزی که بگندد قاضی ( آنهم 5تا 5 تا)
به موازات سیر صعودی فساد، خانوارهای زیر خط فقر نیز سه برابر شدند
رئیس جمهور پیشین ترین خودش رهبر انقلاب است
غیر از اینها دیگه رئیس جمهوری باقی نمانده.
(توجه ! توجه! این تبلیغات سوء ضد انقلاب نیست، بلکه گفته های سخنگوی قوه قضائیه است)

No comments:

Post a Comment