Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

معرفت دُر گرانبهایی است که خداوند به هر کس نمی بخشد


معرفت دُر گرانبهایی است که خداوند به هر کس نمی بخشد
ممنونم دوست مجازی من ... از فدیم گفته اند احترام امامزاده به متولی آن است
وقتی مطلبی از من در صفحه ای غیر از صفحه من چون آسپرین دلقکها یا آشپزی با سبز و ترش به اشتراک گذاشته می شود و مطلبی از من حتی تا 15000 هزار لایک و دو هزار برچسپ می گیرد مدیون مهر شما هستم شما چون شیر در کنارم ایستاده اید و از من حمایت می کنید من مهر شما را می بینم من تمام کامنتهای شما را می بینم و تک تک کامنتهای شما را به قلب مجروحم می فشارم و هزار بار می گویم ممنونم ... ممنونم ... ممنونم ....و دوستتان دارم

No comments:

Post a Comment