Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستان زدایی چرا و به چه منظور؟


Abdulwahab Baloch
 بلوچستان زدایی را ظالمانه دنبال می کنند.دانشگاه بلوچستان را تغییر نام دادند.دریا وسواحل بلوچستان را به نام مشترک نامگذاری نمودند.صدا وسیما از به کار بردن نام بلوچستان در معرفی آثار فرهنگی و هنری متعلق به بلوچستان ابا دارد.اداراتی که در بلوچستان مستقرند و مخصوص این بخش از استان هستند با عنوان جنوب استان معرفی می شوند. اداراتی پا فراترگذاشته حتی واژه بلوچستان را از سربرگ ها و سایت هایشان حذف نموده اند.مدتی پیش یکی از بستگانم رسیدی از کمیته امداد نشانم دادکه نام و نشانی از نام رسمی استان در آن نیست.میخواهم بپرسم اگر یک شخص حقیقی بلوچ نام رسمی استان را بلوچستان استفاده کند،چه برخورد ی با وی خواهد شد.متاسفانه برخی از امنیت فولادین برخوردارند و هر طور که دلشان بخواهد این قوم را مورد تبعییض و تحقیر قرار می دهندو هیچ نهاد و ارگانی جلودارشان نیست.

No comments:

Post a Comment